Uzakugxila ekuzivuseleleni njengekhaya labasebenzi umfelandawonye iCOSATU

Emva kokuba uthuli lude lwehla, umfela-ndawonye weemanyano zabasebenzi iCOSATU, izakunika ingqalelo yayo ekuzakheni nasekutsaleni amalungu amatsha.

Iinkokheli zeCosatu zikwiphulo lokugaya amalungu amatsha, ngelixa zikwazimisele kwiphulo lokunyanzelisa urhulumente ukuba athabathele phantsi kwakhe malunga namashumi amahlanu eepesenti kulawulo lwemigodi kweli.

Le manyano ikwavakalise ukuba izakumchasa umphathiswa wezemali uPravin Gordhan, kwiphulo lokonga nelenze ukuba avale ukuqeshwa kwizithuba ezithile.

Ukususela ngo2012, lo mfela ndawonye ubuthwaxwa lidabi phakathi kweenkokeli zawo ebezisilwelwa esidlangalaleni, nto leyo ikhokelele ukuba bunganikwa ngqalelo ubume bobulungu kuwo. Ukugxothwa kweNUMSA kwiCOSATU, kwakunye nokudendwa kwamawaka-waka, kuwugqwalisile lo mfela-ndawonye.

Nangona umongameli weCOSATU uS’dumo Dlamini ethe, akukho ngxoxo bathe banazo ngokuyilwa komfela-ndawonye weemanyano omtsha nokhokelwe nguZwelinzima Vavi owayesakuba ngusosiba jikelele weCOSATU. UDlamini uthe, eli nyathelo lizakukhuthaza iCOSATU ngomsebenzi wokumela iimfuno zabasebenzi.

UVavi uxhuzule imikhala yolawulo ixesha elide njengososiba jikelele weCOSATU, ngelixa iNUMSA iyeyona manyano inesininzi samalungu kweli.

Unobhala jikelele weCOSATU uBheki Ntshalintshali, uxelele oonondaba ukuba ikomiti ekhokele lomfela-ndawonye ikwathathe isigqibo sokulungisa iingxaki zomfela ndawonye kwakunye nezikhalazo zeemanyano eziyinxalenye yawo. “Siceba ukuzifumana njengemanyano esiyiyo, eqeqeshekileyo, elwayo nengenaluxolo kwabezopolitiko, neli lizwi lokuqinisekisa ukubuyelwa kwiziseko.

Sizakuyiqinisa inkqubo yethu yokugaya inkxaso ejoliswe ekumanyeni abasebenzi abangeka zibandakanyi neemanyano,” uthethe watsho okaNtshalintshali.

Ukuzakuthi ga ngoku, amashumi asixhenxe anesithandathu abasebenzi abayonxalenye kwimifela ndawonye yeemanyano zabasebenzi. Iimanyano zinemiceli-mngeni efana neenkampani ezikuchasileyo ukubumbana kwabafundi phantsi kweemanyano zabasebenzi.

UNtshalintshali ukwathe iCOSATU isezakugxila kwimiba efana nokupheliswa kweenkampani ezishishina ngabasebenzi, ukuhlawulelwa koohola bendlela kwelaseRhawutini, ukulwa kokuthengiswa kwamaqumrhu karhulumente kwiinkampani zabucala kwakunye nemeko yezothutho engcono.

Iphulo ezakulisungula iCOSATU lizakugxila kubasebenzi basezifama, abasebenzi abaphantsi kwenkqubo ye-EPWP kwakunye nabasebenzi abasisigxina koomasipala.

OkaNtshalintshali ugxeke umphathiswa wezemali esithi, “Inyathelo alithabathileyo lokunqanda urhulumente angaqeshi lizakudala izithuba zemisebenzi kwii-ofisi zezibhedlele, kwiigadi nakwizityalo zingavalwa, okanye zipheliswe.” Ukwathe iCOSATU izakukhankasela iinguqu kushishino lwemigodi.