Uzakusingatha iinkomfa noonondaba usihlalo weAU

Usihlalo weAU uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma

Usihlalo wembumba yamazwe aseAfrika (African Union) uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma uzakubamba indibano neenkokheli zombutho wabahleli bendaba bamazwe aseAfrika iAfrica Editors Forum ePitoli ngoMvulo. 

Ingxelo ithi le ndibano kulindeleke ukuba ishukuxe ngamandla iindlela zokusetyenziswa kolwazi ukuze ilizwekazi laseAfrika lifikelele kwiinjongo ze Agenda ka-2063.  

Izakuba kokokuqala ukuba le ndibano yabahleli abangamashumi asibhozo abaphuma kumazwe aseAfrika ibanjelwe kweli loMzantsi Afrika. Indibano elolu hlobo phakathi kwalemibutho mibini ibibanjelwe kwelaseRwanda ekuqaleni kwalonyaka, ngethuba bekubanjwe ingqungquthela yeAU kwelal izwe.

 

UNkosazana Dlamini Zuma uzakubamba lendibano okokugqibela nje ngosihlalo wembumba yamazwe aseAfrika nanjengoko ezakushiya kwesisikhundla.


Indima edlalwe ngumbutho weAU kuleminyaka mine igqithileyo iphakathi kwemicimbi ezakuxoxwa kulentlanganiso kuquka nendima yamajelo endaba aseAfrika kwi-Agenda 2063. Ubunikazi bamaphephandaba,amaziko onomathotholo nomabonakude yeminye yemicimbi ezakushukuxwa.