Uzakusungula ibala lokuvavanya abaqhubi umasipala waseMbhashe

Ibala lokuvavanya impepha zokuqhuba eMbhashe eDutywa lizakuqalisa usebenza kungekundala. Umfanekiso: Anele Raziya

UMASIPALA waseMbhashe uthi impepha mvume
zokuqhuba zingadlala indima enkulu kwaye zivule namathuba engqesho kulutsha.

Imisebenzi emininzi phantse iqashe abantu
abanempepha mvume zokuqhuba, nto leyo yenza kubenzima kwabo
bangenazo ukuba bafumane ingqesho.

Igosa lezonxibelelwano kumasipala waseMbhashe,
uMzimasi Dyomfana uthi kungesosizathu esibangele ukuba lo masipala
  wokhe indawo yokuvavanya ukulungiselela abo
bafuna impepha mvume zokuqhuba. Elibala ligqityezelwe ekuqaleni kwalo nyaka
ukwakhiwa emva kokuba laqalwa kwiminyaka emibini eyadlulayo ukwakhiwa.

Uninzi lolutsha eMbhashe lujongene nomceli mngeni
wentswela ngqesho, kodwa uDyomfana uthi unethamba lokuba xa kuvulwe le ndawo
yovavanyo lizokwehla inani, abo bazuse impepha zokuqhuba bazakuba sethubeni
lokufumana imisebenzi.

Ulutsha lwaseMbhashe lithi linethemba lokuba
izakudlala indima enkulu le ndawo, kwaye izakuphelisa nento yokuba umntu ahambe
umgama omde xa efuna impepha zokuqhuba.

“Asinokuphinda siye kooCofimvaba, Ngcobo, nakwezinye
iindawo xa sifuna impepha zokuqhuba ngoku, sizakuzenza apha ekhayeni
singakhange sichithe mali
ininzi ngokuhamba,” kutsho uSine Mfana one-19 yeminyaka.

Le ndawo yovavanyo kulindeleke ukuba iqale
ukusebenza kwinyanga ezayo, nangona umasipala esathi ulinde imvume kwisebe
lezothutho ephondweni phambi kokuba aqale ukuyisebenzisa.

“Ekuqaleni
kwenyanga ezayo sizakuqeqesha abo bazakusebenza kule ndawo yovavanyo ngelixesha
silinde isebe lezothutho, kodwa ndiyathemba ngomhla wamashumi amabini ananye
sizakube sisebenza, kuba likhona ithemba lokuba isebe lingaphendula msinyane,”
utshilo uDyomfana.

Needolophu ezikufutshane eziquka uGatyane, neXhorha
zizakuxhamla kweli ziko.