Uzakuthetha namalungu ePalamente uMotlanthe

Usihlalo wekomiti ekhethekileyo uKgalema Motlanthe, ephawula ngomsebenzi osele wenziwe yile komiti

KULINDELEKE ukuba inike ingxelo ePalamente ikomiti eyodwa, ejikeleza elo Mzantsi Afrika ngeliqokelela izimvo zabemi beli ngemithetho eyamiselwa ngurhulumente ukusukela oko kwathi kwangena ulawulo lwesininzi. Usihlalo
wale komiti eyodwa uKgalema Motlanthe ubambe inkomfa nonondaba, echaza ngendima esele iyidlalile nekusalindeleke
ukuba iyidlale, isabela ingxaki zoluntu ngale mithetho.

Le komiti iyodwa enamalungu alishumi elinesixhenxe yamiselwa yi-ofisi kaSomlomo wePalamente uBaleka Mbethe ngenjongo zokuba yenze uvavanyo zimvo zabantu beli ngale mithetho ekuqaleni kwalonyaka. 

Kulindeleke ukuba ikhuphe ingxelo
yayo yokuqala ekupheleni kwalonyaka, ukuze kweyoKwindla kunyaka ozayo
ikhuphe ingxelo egcweleyo. Oluvavanyo zimvo luqale kanye kweli leMpuma Koloni
kwinyanga ephelileyo nalapho abantu abaphuma kwindawo ezahlukileyo zeli phondo
bathi badityaniswa nge njongo zokuba bavakalise izimvo zabo.”Siqale apha eMpuma
Koloni kuba inamanani aphezulu abantu abathi basuke besiya kusebenza kumanye
amaphondo kurhulumente nase migodini,” watsho uMotlanthe.