Uzakuthetha nemibutho yabasebenzi yehlabathi uZuma

Umongameli
weli uJacob Zuma uzakuba esenza intetho ephambili ngomso umhla wesihlanu
kwinkomfa yeshumi elinesixhenxe yombutho weWorld Federation of Trade Unions
Congress ezakubanjelwa eThekwini. IWFTU ngumbutho wabasebenzi wehlabathi
onamalungu kumazwe alikhulu ehlabathini onamalungu akumashumi alithoba ezigidi
zerandi. Le nkomfa yalombutho ibanjwa kwisithuba seminyaka emihlanu kwindawo
ezahlukileyo zehlabathi,kwaye kulonyaka lenkomfa ibanjelwe kweli loMzantsi
Afrika. Yimibutho yabasebenzi ekumashumi asixhenxe ekulindeleke ukuba ithabathe
inxaxheba kulenkomfa nephuma kumazwe ase Asiya,Africa,Europe,Emelika lakwi Latin America.

 Le nkomfa
izakuqhutyelwa eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre eThekwini.
Umxholo walenkomfa ugxile kumzabalazo okuphucula imeko nentlalo yabasebenzi,imfuno
zabasebenzi nezinye ingxaki ezichaphazela abasebenzi kwihlabathi.