Uzalo

UKhathaza kumele akhethe phakathi kwabasetyhini ababini ababalulekileyo ebomini bakhe.

Ukanti imfihlo yokubulala iyavela.