#UZALO: Usiphathele ntoni uFakude kaMaMlambo?

Masijonge indima kaSimo Magwaza kumdlalo uZalo. UMagwaza ufike kuZalo ngoMvulo [ 1 Canzibe ] kwaye yile ndoda eshiye uMaMlambo efunyenwe sisifuthu-futhu!
UMagwaza uzokudlala indima kaMbhekiseni Fakasi one-48 yeminyaka nongutitshala weZibalo.
Yintoni efihlwe ngumtsalane anawo emantokazini? Mhhhh!. UMaMlambo ngathi akazi kwanto ngemvelaphi kaMbhekiseni kwaye ngathi uzimisele ukumnika intliziyo yakhe yoooonke.
Ingathi noThobile [ odlalwa nguNokuthula Mabika ] kuZalo uzakusothusa ngesishiqikazi esinento yokwenza nale ndoda. Kaloku uThobile uzakudiza ukuba uMbhekiseni lo nguninalume wakhe, kwaye ngathi izinto zizakushuba xa emtyhola ngokumdlwengula esengumntwana. Asikwaz’ ukulinda!
Omawukwazi ngoMbhekiseni koku:
Ngokutsho kweTV SA, Yindoda enomonde, ezolileyo, ehloniphayo kwaye enomtsalane. Kuthiwa ukwasebenzisa loo mtsalane ukufumana oko akufunayo, ingakumbi kumantombazana amancinane. Uyigadile indlela ajongeka ngayo, nto leyo imenza atsale umdla kakhulu.
UnguMhlolo [ nto leyo ethetha ukuba wabhujelwa yinkosikazi ]. Inkosikazi yakhe kuthiwa yabhubha kwingozi yemoto ngethuba imoto leyo itshayisana nesithuthi sabo.
Ngenxa yokuba yayinguye owayeqhuba [ uMbhekiseni ] , uzibeka ityala ngeso sehlo. Akazange aphinde ayiqhube imoto ukususela ngoko. Oku kucacisa mhlophe isizathu sokuba  kutheni engaqhubi moto.
Abaninzi bambiza ngesiduko sakhe uFakude, ingakumbi uCaptain Mthimkhulu.