UZuma akayi ndawo, uyakwehla ngo-2019

Ndiqinisekile ukuba ayindim ndedwa obelandela zonke izinto ebezisenzeka pha eNasrec kwinkomfa yombutho olawulayo i-African National Congress (ANC).

Uyawubona ke umcimbi we-ANC, nokuba awunguye umntu oyithandayo ipolitiki, kufuneka uwuthathele ingqalelo ngokuba izigqibo ezithathwa ngula mbutho zichaphazela sonke isizwe uthanda ungathandi.

Amaciko ade athi xa i-ANC ikhohlela, isizwe sonke sisuleleka ngumkhuhlane.

Ukuba ubuluqwalasele unyulo lweenkokheli zalo mbutho kumanqanaba amasebe nasemaphondweni, ibingenguwo kwaphela umfanekiso omhle.

Besisithi sivuka sive ngoonondaba ukuba babethene ezintlanganisweni okanye basene ezinkundleni zamatyala kuba bengakwazi ukusombulula izinto abangavumelani ngazo bengamalungu alo mbutho ngokusebenzisa umgaqo-siseko wawo.

Wonke ke lo mfanekiso mbi ngolu hlobo usenze, thina babukeli, sayijonga ngosizi le nkomfa kazwelonke yonyulo yalo mbutho.

Thina bantu bebezilandela izehlo zala nkomfa ibise-Nasrec, noko siphume sincoma ukuba ingathi isidima sombutho olawulayo sise yinto ekhoyo.

Oko thina sisenza ubuqhwaga ngale meko yale nkomfa yeli lethu iphondo, apho abathunywa babhulelana amasaka besebenzisa izitulo zale ndawo yayichotshelwe kuyo, ngenxa yezehlo ezifana nezo, besingalindelanga cwangco nakuzola kule ibise-Nasrec. Basiphoxile ke, masibancome ngokubuyisa isidima sombutho omdala ngolu hlobo.

Mandikhe ke ngoku ndisondele kulo mhlaba ungcwele wobunkokheli obutsha balo mbutho.

Umntu uziva ezibuza ukuba ingaba utata uCyril Ramaphosa nesigqeba sakhe baza kwenza utshintsho olululo kwimeko yoburhulumente beli lizwe kusini na.

Ndinayo indawo ethi umama uNkosazana Dlamini-Zuma ngeluphumelele ulonyulo ukuba owayesakuba ngowakwakhe, utata uJacob Zuma, ebengathanga aphume lubala ekhuthaza amalungu e-ANC ukuba bamvotele.

Kaloku uninzi lwamalungu alo mbutho sebudikwarha nguZuma lo neziguru-guru zakhe, nkunzi yazo ibubudlelwane obungaqondakaliyo phakathi kwakhe nosapho lakwaGupta.

UDlamini-Zuma, mandilikhuphe litsole, ugwetyelwe izenzo zowayesakuba ngumyeni wakhe. Amahum-hum ezipasejini ebesithi akunakukhutshwa uZuma ngomnye uZuma, kwabanjalo ke ukufa kwaloo nkosi, yapatyalaka ibhobhile.

Xa bendikhe ndancokola nabahlali abathile, bathi balindele lo kaRamaphosa ukuba kulo nyaka siya kuwo amkhuphe ngosomvana lo kaZuma.

Ngokweyam imbono, andiyiboni isenzeka lo nto ngokuba i-ANC yafunda isifundo ngala nto bayenza kutata uThabo Mbeki yokumkhupha lingekafiki ixesha lakhe, i-COPE yasekwa kwezazithuba zaloo mbambano, nee-EFF ezi zazalwa ngokugxothwa kweenkokheli, zonke ziphuma kulo mbutho. Mna ndithi makayekwe uNxamalala agqibezele ixesha lakhe lokongamela, sekonakele kakade. Masinyamezele sekukufuphi ngaphambili.

Ukuba ubongameli bukaCyril Ramaphosa busiphathele ntoni, kuseyimfihlakalo okwangoku.

Ingaba xa sele iintambo zoburhulumente zikuye uzakwenza ngcono kunalo wongamele isizwe ngoku?

Angafuna uZuma atshutshiselwe la matyala ajinga phezu kwentloko yakhe kunye nawokubanjwa kombuso ngobhongwana?

Ingaba kubongameli bukaCyril sizakubona abarhwaphilizi nabangcatshi-mbuso begwetywa?

Sizibuza siziphendula ngale kati isengxoweni, kodwa ke inye into esiqiniseke ngayo yile yokuba akekho umongameli onokwenza ubutyobo ngaphezu kwalo sinaye ngoku.

Masiyotya iKrisimesi neentsapho zethu!