UZuma uqinisa uqoqosho lwaseCofimvaba

UMongameli Jacob Zuma uvule ngokusesikweni iprojekthi yonikezo ngamanzi eNcora eCofimvaba ngoLwesihlanu, watsho eqinisekisa uluntu lwale ndawo ukuba le projekthi izakuziphelisa zonke iingxaki eziqhwalelisa uqoqosho lwale ndawo.

Lo msebenzi noququzelelwa liSebe laManzi noGutyulo lweLindle kuzwelonke ubuzinyaswe nguZuma ephelekwa ngumphathiswa wesebe uNomvula Mokonyane, isekela lakhe uPam Tshwete, umphathiswa worhulumente wokubambisana nemicimbi yemveli uDes van Rooyen, iNkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uPhumulo Masualle, umphathiswa wesebe lophuhliso lweelali nohlaziyo lwezolimo eMpuma Koloni uMlibo Qoboshiyane.

Ebekhona uKumkani Dalimvula Matanzima wabaThembu baseRhode nosodolophu ophumayo womasipala wesithili saseChris Hani uMxolisi Koyo ekunye noosodolophu bonke boomasipala abasibhozo abaphantsi kweChris Hani.

UZuma uthe: “Le projekthi (Ncora Bulk Water Project) izakuncedisa ngenkqubo yokunikezwa kwamanzi kumasipala waseNtsika Yethu kwakunye neendawo ezingqongileyo ezifana neCala neNdwe. Oku kuzakunceda ukuqhubela phambili amalinge okuphuhlisa le ndawo.”

UMokonyane uthi lidlule ngoku ixesha lokuba abantu basele amanzi nezilwanyana.

“Sizimisele ukuqinisekisa ukuba akuphindi kubekho kunqongophala kwamanzi, nanjengoko eli ziko lizakunkinkishela abantu boomasipala waseNtsika Yethu, eNgcobo naseSakhisizwe; ukanti nomasipala waseMalahleni awuvalelwanga ngaphandle nanjengoko ilidama laseNcorha nelakuLubisi azakusebenzisana ukukhupha la manzi,” utshilo uMokonyane.

UZuma ucele abantu ukuba bangayenzi impazamo yokukhuphela umsindo wabo kwizinto zikarhulumente xa becatshukiswe zizinto ezibacaphukisileyo, kodwa balilondoloze, eli ziko lamanzi nanjengoko ililifa labo nabantwana babo.

“Siyavuya singurhulumente ukuba sikwazile ukuzisa eli ziko lamanzi elizakunceda abantu bale ndawo ethiywe ngeqhawe lamaqhawe uChris Hani. Yimali engama -R354 ezigidi ezakuchithwa kweli phulo nelizakuzisa umahluko kubantu abangaphaya kwamashumi asibhozo amawaka kwezi lali zingamashumi amathathu. Siyayigxotha imbalela ngoku kuba abantu bazakufumana amanzi acocekileyo angunaphakade, azuzwe ngabo kunye nemfuyo yabo nezityalo zabo,” utshilo uZuma.

UNkosi Zwelivumile Sabata waseNcorha uvakalise uvuyo nemincili ngeli ziko likumgangatho ophezulu watsho engqina ukuba bubom obungcono ekudla ngokuthethwa ngabo ngurhulumente.