UZuma uthetha ngomhlaba ‘owabiwayo’ noqoqosho

INKQUBO yokubuyiselwa komhlaba isembindini weengxaki zoqoqosho, ukungalingwana nobuhlwempu kweli.

Oku kuthethwe ngumongameli weli uJacob Zuma kumabala emidlalo iRoyal Bafokeng eRustenburg ngethuba enika intetho ye-ANC eyaziwa ngokuba yiJanuary 8. UZuma uwuchaze umhlaba owathathwa kwabantsundu ngelithi, “Ngumhlaba obiweyo.” I-ANC ibikade ingawasebenzisi amagama arhabaxa afana neli. Ibikokwesibini kulo msitho uZuma ethetha amazwi arhabaxa. Ngolwesihlanu ucaphule amazwi awayethethwe ngowayesakuba ngunobhala jikelele we ANC uSol Plaatjiee owathi, “Salala sinomhlaba, savuka sesingenawo, siyinto engaphaya kobukhoboka.”

UZuma uthe, “Unobangela wentlupheko nentswelangqesho ngumhlaba, owaxuthwayo, zange uthengwe, kodwa ngoku singurhulumente kufuneka siwuthenge ngokungathi wawuthengisiwe.”

Ngomgqibelo uphinde wathi, “Ukuze silungise ingxaki yentswela ngqesho, ukungalinganwa nokuhlupheka kufuneka sikhawulezise inkqubo yokubuyiselwa komhlaba kwanenkxaso kubalimi abasakhasayo.”

Uqhube wathi i-ANC izakusebenzisana nazo zonke iinkalo ezikhoyo kweli ekufumaneni isisombululo kule ntsinde-badala. “Kubalulekile ukuba singabantu beli sibe nemveliso yokudla esoneleyo. Ukubuyiselwa komhlaba kufuneka kwenzeke ngendlela eqinisekisa ukuba yandisa imveliso, njengoko umqulu wenkululeko usithi, umhlaba ngowabo basebenza kuwo,” utshilo uZuma.

Ukwathe ukususela kunyaka ka1994 izicwangciso zobuyiselwa komhlaba zange ziphumelele ngokupheleleyo. UZuma uqhube wathi, nenkqubo yophuhliso lelizwe ubalula ukubuyiselwa komhlaba ukuze inkqubo yokuphuhliswa kwamaphandle ihambe ngokukhawuleza.

Ukwathe urhulumente we ANC uzakubambelela kwinkqubo yokulawulwa kakuhle kwemali, kodwa khange enze lizwi ngombhodamo owadalwa kukugxotha kwakhe uNhlanhla Nene njengomphathiswa wezemali.

Uphinde wagxeka ukuwa koqoqosho ngo 2008 njengonozala weengxaki zoqoqosho lweli. “SinguMzantsi Afrika kufanele ukuba sijonge izisombululo kwiingxaki ezikuqoqosho lweli,” utshilo uZuma. Uqhube wathi, urhulumente okhekelwe yi ANC usungula iindlela nenkqubo zesisombululo kwingxaki zoqoqosho ezibangwe kukwehla kwamaxabiso ezimbiwa nembalela.Uthe lombutho kufanele ugxile kuqoqosho loluntu ngokuthi ujonge izinto ezingundoqo kuphuhliso.

Ulebele ngelithi lixanduva lwabemi beli ukulwa ubuqhophololo ngokuthi babuduzwe emapoliseni nakuzo zonke ii-arente ezilwa ulwaphulo-mthetho.