UZuma uthundeza uxanduva kulutsha

Umongameli weli loMzantsi Afrika uJacob Zuma ubongoza ulutsha lweli ukuba lohlukane nokusela utywala gwenxa, futhi malungatshabalalisi iziseko zikarhulumente xa luqhankqalaza.

UZuma wenze umzekelo ngoqhankqalazo lolutsha eSoweto ngo1976 esithi akuzange kutshiswe sikolo. Kutsha nje, eVuwani eLimpopo zingaphaya kwamashumi amabini izikolo ezithe zatshiswa luluntu lwale ndawo olufuna umasipala walo ozimeleyo.