UZuma uxhayiwe kumngcwabo kaKathrada

Akawuzimasanga umngcwabo kaAhmed Kathrada umongameli weli uJacob Zuma emva kokuthobela umqathango wekhaya othe azangathethi ukuba uza kubakho kulo mngcwabo. UKathrada noZuma ngabanye beenkokheli zombutho weANC ezikhe zavalelwa kwintolongo yaseRobben Island eKapa ngeminyaka yoo-1960. Ekupheleni konyaka ophelileyo, uKathrada ebeyinxalenye yamagqala ombutho weANC alikhulu elinanye athe amemelela ukuba kwenzeke inguqu engxamileyo kumbutho weANC. Ukanti eli gqala libhale incwadi engxamileyo licela uZuma ukuba ashiye isikhundla sokongamela ilizwe loMzantsi Afrika. Usekela mongameli weli uCryil Ramaphosa nguye okhokele umngcwabo kaKathrada egameni lorhulumente welizwe loMzantsi Afrika izolo. Intlanganiso yamalungu epalamente kazwelonke imisiwe ngoLwesithathu ngelinika imbeko kweli gqala lomzabalazo.

Ingxelo yeAhmed Kathrada Foundation iqinisekise uluntu loMzantsi Afrika ukuba eli gqala eliminyaka ingamashumi asibhozo anesixhenxe (87) ubudala libhubhele kwisibhedlele saseRhawutini ngentseni ngoLwesibini.

UKathrada ebekho kumadoda ayejijisana nombuso wobandlululo ngeminyaka yoo1960 ekunye noNelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Andrew Mlangeni, Harry Gwala, Ellias Motsoaledi.

Bagwetywa ubomi entolongweni ngonyaka ka1963 belandelwa zizityholo zokuceba ukubhukuqa umbuso wobandlululo phantsi kombutho weANC.

Ugqibe iminyaka engaphezu kwamashumi amabini kwisiqithi sembali eRobben Island eqamele ngenqindi entolongweni.

Umongameli weli uJacob Zuma ukhokele ilizwe loMzantsi Afrika ethumela amazwi ovelwano kwinkosikazi kaKathrada, uBarbara Hogan emva kokuvakala kwezindaba.

Iofisi kamongameli iyalele ukuba zindandele ezantsi iiflegi kwizakhiwo zikarhulumente de kufike umhla wokungcwatywa kweli gqala. Amazwi ovelwano aphokoke ephuma mbombo zone kwimibutho yezopolitiko kweli loMzantsi Afrika.

Unobhala jikelele kumbutho weANC uGwede Mantashe uncome etyibela eli gqala ngendlela eyodwa yokuziphatha kwalo.

Ubomi bakhe busisifundo sentobeko, ukunyamezela, ukunganikezeli, ukuzinza kwindlela yokuziphatha eyiyo, nangona ebenamaxesha okungaboni ngasonye nenkokheli zombutho weANC, akakhange awushiye umbutho wakhe,” uMantashe.

UKathrada wanikwa iwonga lesixeko saseRawutini ngenxa yegalelo lakhe kumzabalazo wenkululeko yabantu beli loMzantsi Afrika.

Usapho lukaKathrada lukhuphe ingxelo zokuba luzakuqhuba umngcwabo wabucala, itsho iAhmed Kathrada Foundation.

Lo kaKathrada yenye yamadoda okugqibela ebephila athatha umbutho weANC kwizandla zenkokheli ezifana noNkosi Albert Luthuli. Ube kulutsha lweANC ngonyaka 1948, nalapho athe wakhula kwezopolitiko de waya kungena eRobben Island.

UKathrada ushiya umbutho wakhe untleke-ntleke yiyantlukwano ezibangelwa lidabi lokukhokela lo mbutho. Eli gqala lingcwatyelwe kumangcwaba aseWestpark eRawutini ngoLwesithathu.