UZuma wafihla iisali, wazimela ngegqwetha

UThuli Madonsela obesakuba nguMkhuseli Woluntu

ZANGE aphendule nomnye umbuzo umongameli weli
uJacob Zuma, ngethuba eyophendula kuMkhuseli Woluntu uThuli Madonsela
ngokubanjwa kukarhulumente ngesixhanti lusapho lakwaGupta. 

UZuma wayekrwecwe
nguMadonsela ukuba aphendule imibuzo ethile kwizityholo zokuba la malungu
osapho lakwaGupta ngayo atyumba abaphathiswa, amalungu ebhodi yolawulo
kumaqumrhu karhulumente, nabalawuli bamasebe karhulumente. 

Ingxelo yoMkhuseli
Woluntu kuphando aliqhube ngolu xhwilo liveze ingxoxo mpikiswano phakathi
kwakhe negqwetha likaZuma uMichael Hulley owayezama ukuba uMadonsela olu phando
aligqithisele kuMkhuseli Woluntu ozakungena ezihlangwini zakhe uBusisiwe
Mkhwebane.