UZwane kwiingxoxo ngerhasi yaseKaroo

Umphathiswa wezimbiwa uMosebenzi Zwane namhlanje uzakubamba imbizo noluntu lommandla waseKaladokhwe apho kuzakuxoxwa malunga nomgodi wokombiwa kwerhasi, ocetywayo kwingingqi yeKaroo.

Le ndibano, nekulindeleke ukuba izinyaswe nangusodolophu waseNxuba yeThemba uNyameka Goniwe, izakubanjelwa kwibala lezemidlalo iLingelihle eKaladokhwe ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa.

Ummandla waseRhafu naseKaladokhwe uchazwa njengowona oqulathe irhasi engummangaliso, enokutshintsha imeko yezoqoqosho kule ndawo.

Nangona kunjalo, unomji ulele kumatsha-ntliziyo ezendalo nabanga ngelithi ukombiwa kwerhasi kule ndawo, kwakuba nefuthe elibi kwezendalo.