UZweli Mkhize uthembisa ibhasari kubafundi baseDutywa

UNondyebo weANC uZweli Mkhize ethetha kumsitho obubanjelwe kwisikolo iNomaka Mbeki Technical High eNgcingwane eDutywaUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

UNONDYEBO weANC uGqirha Zweli Mkhize, ngokukhokelisa iKusasa leAfrika Foundation angusihlalo kuyo, uthi abantwana abathathu bakaGrade 12 kwisikolo iNomaka Mbeki Technical High eNgcingwane eDutywa bangazibona befumana ibhasari xa bephumelele kakuhle kulo nyaka.

UMkhize usenze esi sithembiso kumsitho obuququzelelwe lisebe lezemfundo kwesi sikolo kwiveki ephelileyo.

Lo msitho ubuzinyaswe yiKumkani yamaXhosa uMpendulo Zwelonke Sigcawu kwakunye noMphathiswa wezemfundo ephondweni uMandla Makupula.

Injongo yalo msitho ibikukulungisa izimilo zabantwana besi sikolo ekuvakala ukuba basebenzisa iziyobisi.

Kwakhona, kukwavakala ukuba esi sikolo sinengxaki nolawulo nto leyo ethe yakhokelela ukuba inqununu ilahle kwisikhundla sayo. Konke oku, ngokokutsho kwamagosa ezemfundo, kuqhokra inkqubela kwiziphumo zokuphela konyaka.

UMkhize ubhengeze ukuba le bhasari izakuya kumfundi oneziphumo ezihle kuGrade 12 – ofuna ukufundela ubugqirha (medicine), ze ezimbini ziye kubafundi abafuna ukufundela nokuba leliphi icandelo, kodwa bephumelele kakuhle futhi benesiqinisekiso sendawo yokufunda eyunivesithi.

Lo kaMkhize ukwathe abo sele bephumelele uGrade 12 eNgcingwane, kodwa bengenamisebenzi, bazakunikwa uqeqesho phantsi kweemfefe zeKusasa leAfrika Foundation ukuze babenezakhono zokufundisa abanye abafundi ngobungozi bokuzibandakanya kwiziyobisi.

“Kwiphondo laKwaZulu Natal kwakukho isikolo esasinengxaki yokukhulelwa kwabafundi. Ndangenelela, kwabonakala utshintsho,” kutsho uMkhize.

UMakupula uthe uchulumancile yile nkxaso kaMkhize watsho ekhuthaza abafundi ukuba bazimisele kwizifundo zabo. Ngokuzama ukusombulula umba weziyobisi kwesi sikolo, uMakupula uthi isebe likhuphe oonontlalontle balo ababini baye kwesi sikolo ukuze bawutshayele neengcambu lo mkhwa.

“Kwiminyaka yoo-2010 sasiqhuba kakuhle esi sikolo, sinabantwana abaliwaka elinamakhulu amabini apho abafundi bakaGrade 12 abaphumelelayo babebalelwa ku-80 ukuya ku-90 weepesenti.

“Kodwa ngoku yatshintsha lo nto kuba sinabantwana abakumakhulu amahlanu anamashumi amane anesibini, kwiqondo lokuphumelela eliku-27 weepesenti kuGrade 12,” utshilo uMakupula.

Abafundi baseNomaka Mbeki bayaluvuyela olu ngenelelo. Umfundi ocele ukungakhankanywa uthe: “Zonke ezinzame zezokuncedisana nekamva lethu. Icekwa lilele kuthi ngoku okokuba sifunde.”

Abafundi besi sikolo abangamantombazana bakwabonelelwe ngeziqhusheki zangaphantsi (sanitary pads).

INomaka Mbeki sisikolo eseza ngeenzame zikamama uNomaka Epainette Mbeki ozala iindwalutho zeli uThabo noMoeletsi Mbeki.

Esi sikolo sihleli kumgama ongangebathu leemitha ezilikhulu ukusuka kumzi kaNomaka.

UNomaka, obhubhe ngo-2014, yinkosikazi kwigqala lomzabalazo uGovan Mbeki.