UZwelithini uthi iinkosi mazilwe uGawulayo

Ikumkani yamaZulu uGoodwill Zwelithini uhlabe ikhwelo kuzo zonke iinkokeli zomthonyama kwakunye neenkokeli zenkolo ngeenkolo ekubeni zithabathe inxaxheba ekulweni isifo sikaGawulayo.

UZwelithini oku ukudize kwinginginya yamalungu enkolo yobuSilamsi ngoMgqibelo eNkandla KwaZulu-Natal. Le kumkani yamaZulu ithe kubalulekile ukuba zonke iinkolo zabantu zihlonitshwe.

Uthe ngokomgaqo siseko weli loMzantsi Afrika iinkolo, kufuneka zihlonitshwe ngendlela elinganayo.