Vela Bahleke

Hayi inene utywala
budala ndibuncamile. Kudala ndabona abantu besenza izinto eziphambeneyo ngenxa
yotywala, bambi besilwa namadonga, bambi betshona bezama ukudada babe
bengakwazi ke phofu noko kudada, kodwa le yale ndoda iphuma yodwa. 

UVela
Bahleke ngumntu apha othanda ukukhe athi chu ngeenyawo ahambahambe phakathi
kwezitalato ezingqunge eso sakhe ingakumbi ngobusuku, kaloku naleyo kukujongana
nokhuseleko lwabamelwane bam. Nako ke ndidlula ngakulo mzi kudliwa kuwo umabila
ebanda kubekho into ethi makhe ndime ngaphaya kwendlela ndikhe ndibukele hleze
ndidibane nento ehlekisayo, kaloku abantu abaseleyo bahlala behlekisa. 

Kusuke
kwasisiphithiphithi njee kungekho nto inika umdla de kwakho le ndoda, phofu lo
tata uye wagxadazelela emotweni, ezi zigxadavu zeeveni zinamacango amane. Uye
ngqo kweli cala lomqhubi kodwa wavula kweli cango lisemva komqhubi. Ndimbonile
ephithizela eman’ukutshona phantsi kwesitulo. Indenzele umdla le ndizama
ukucinga ukuba inokuba ufuna ntoni bethu, mhlawumbi ihentyana ebecinga ukuba
uyifihlile? Makhe ndijonge. 
Ethubeni aphume umntu omkhulu ethukisela
“LAMASELA!” Inokuba yintoni le ayibelweyo bethu? Ngeli xesha athukisayo
ulindile emnxebeni ufowunele amapolisa. 

Akubanga thuba lingakanani afika
amapolisa, “YINTONI MNT’OMKHULU?” – ambuzile. “LA MASELA ANDIBELE IVILI LEMOTO
YAM ANDIKWAZI KUQHUBA NGOKU AKUKHO KWANDAWO YOKUJIJA” – kanti unkabi ungene
ngemva endaweni yokungena ngaphambili ngoku ucinga ukuba kubiwe ivili lokulawula
imoto. Abonile amapolisa ukuba unxilile asuka abopha yena lo esithi uqhuba
enxilile.