Vela Bahleke

Inyaniso ebuhlungu apha eMzantsi Afrika kukuba imisebenzi iya incipha ngokuncipha babe bona abantu besanda ngokwanda nto leyo yenza usizi lokuba wonke umntu oneke izandla elindele ukukhongozwa nguRhulumente.

Kule meko ke nabanye abantu bathatha amathuba bezama ukuba le meko ibasebenzele ngelixa nazo izikhulu zeenkampani zigxotha abantu zizama ukuba zingaziki iinqanawe abazibhexeshayo.

Kuyo yonke lento ongentla unyathela lowo ungezantsi emagxeni ezamela ukuba angaziki. Nanku nalo umanejala ejongene nokuzika kwenqanawe yenkampani ayikhokhelayo kwaye abangentla kuye bemtshutshisa ukuba anciphise inani labasebenzi ukuze noko ingeniso ibonakale.

Uqalile ngokumane ebiza umsebenzi ngamnye esenza udliwano ndlebe nabo phofu umbuzo owawugqame kubo bonke ngulowo othi, “MABANIKE IZIZATHU ZOKUBA BANGAGXOTHWA APHO EMSEBENZINI” – inenekazi lokuqala liphendule ngelithi, “UKUBA NDIMKILE APHA UYAKUPHINDE UJONGE YIPHI IMILENZE NAMATHANGA KUBA NDIM NDODWA OKHOLWA SISINXIBO SAKHE KULE NKAMPANI” – unyanisile, itshilo imambana phofu ngaphakathi yathi yakugqiba khawuphume ubize omnye.

Owesibini wathi, “KUNGENXA YOKUBA NDIYAZAZI IZIQEBHEYI ZAKHO OZENZA KULE OFISI NGEXESHA LESIDLO SASEMINI NAXA SEKUTSHAYISIWE KWAYE NDIYAMAZI APHO NDINOMFUMANA KHONA UMFAZI WAKHO UKUZE AZAZI ZONKE.” – yadikwa imanejala, kanti izakude igxothe bani, “BIZA OLANDELAYO!” – itshilo sele icaphuka ngoku imanejala.

Kungene inkunzi ezithembileyo futhi yondlekile waqonda ukuba ngoyena aza kumfaka indlela ke lo, umbuzile yaphendula ngokuzithemba le nkunzi, “KUNGENXA YOKUBA NDIYAWAZI UMZI WAKHO KWAYE NDINEGQONGO LEPETROL NOMATSHISI ENDAZITHENGELA LOO MINI”