Vela Bahleke

Namhlanje uVela Bahleke uthe makhe anihlekise kancinci ngezinto awayezenza okanye mandithi izinto endive kusithiwa ndandizithetha, kufuneka ndibe kwicala elikhuselekileyo kaloku ingabi ngathi ndiyazazi hleze athi umntu “OH KANTI WAWUVUTHIWE NDISITHI MAWUXOLELWE NJE KUBA UNGUMNTWANA” – futhi ke kweli xesha likhoyo indlala ibhokile abantu banochuku, wathetha nje into ngaye uqhula njeee wena, uyakuzibona sele uxhaphe amagwebu ezinkundleni uxoxa ityala lomdliwo ndiyakuxelela.

Utatomncinci wam, wanga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo, uthi wayethanda ukuhamba nam xa esiya kwiintlanganiso zamadoda. Uthi ngenye imini ndinconywa yibhodi yaselalini ukuba ndimhle, “PHOFU INYANISILE” – uthi inditeketise ke ibe seyindibuza ukuba ndingubani igama lam.

Kuthiwa ndathi makaqale achaze ukuba imehlo lakhe lityiwe yintoni ukuze nam ndimxelele igama lam. Uthi utatomncinci waba neentloni kuba ubhodi yinyholi wakhwaza ukuba ndize kulandwa ekhaya.

Ndiyaphinda ngenye imini, ngexesha apho ke umhlobo wam wase-Canada wayehlala ekhaya esebenzela uphuhliso lwamaphandle, nam ke ndizizamela apha esilungwini.

Ngenye imini kuthiwa ndangena egumbini lokuhlohla phofu lamabanga aphambili kweli lam ndathi kulo titshala, “NAM NDIYASAZI ISILUNGU” – utitshala wabantu ujonge le nto incinane indwebileyo andibuze ukuba ndisazela phi. Ndiphendule ngokuqava okukhulu – “EKHAYA KUHLALA UMLUNGU KWAYE NDIYANCOKOLA NAYE SITHETHE ISILUNGU” – athi utitshala makhe ndimkhumshele eve esi silungu sam. Kuthiwa ngokuzigwagwisa okukhulu ndithi – “UNGAKHOHLWA VALA IHEKE VELA BAHLEKE” – kuthiwa kwahlekwa ngabantwana besikolo akabisakwazi ukuhlohla.