Wabulawa kubuxoki bokuba une-R100 000, kanti une-R60 kuphela

Basengaphakathi
eziseleni abarhanelwa ababini baseNgqushwa abajongene netyala lokugwinta
uKhanyile Lobese (58) nabathi bambetha ngebhotile bakugqiba bambophelela
izandla, iinyawo kwakunye nentloko ngocingo, bemgwinta kuba befuna imali emva
kwamarhe okuba ufumene imali kwamasipala engange-R100 000.

Abahlali
kula mmandla babetha ngenqindi phantsi besithi mabanganikwa bheyile aba
barhanelwa kuba zizigebenga ezinobungozi ekuhlaleni.

Abahlali
bakutsho oku ngethuba bezalise inkundla yaseNgqushwa logama abanye bebesitsho
amagwijo ngaphandle kwenkundla.  Aba barhanelwa nguMphumzi
Lobese (27) kwakunye natyholwa naye uAsanda Joni.

Ingxelo
ithi, aba bavingcela uKhanyile kwigumbi lakhe ngosuku emva kweKrisimesi emva
kokuba uMphumzi nongumtshana wexhoba eve ubuxoki bokuba umalume wakhe  uphunyelwe yimali engange-R100 000
kwamasipala.

Oweza
nomkhondo malunga neli tyala akubona kuthe cwaka malunga nokuphandwa kwalo
ngamapolisa, uNokwakha Mata uthi bengabahlali baqaphela ukuba alisabonakaliekuhlaleni
ixhoba (Lobese) xa beyokukroba kwindlu yakhe bafika igumbi linezibhaxu zegazi.

UMata uthi,
kulapho baqala khona ukukrokra.

“Sihambile
singabahlali sayokuchaza emapoliseni xa sibone igazi kweli gumbi. Saphuma iphulo
sikhangela sayokungena nakwi bala lezemidlalo apho silibhaqe khona ixhoba.
Umbono ombi apho safika ebotshelelwe ngocingo. Kulapho siye saqalisa ukuthatha
amanyathelo ukuyokhangela umrhanelwa ngokwethu.”

“Emva
kweveki ndibona ukuba ityala alihambeli ndawo ndaphindela emapoliseni
ndikhumbuza ndicinga nokuba ubungqina beCCTV 
kwigaraji ewayekhuphe kuyo imali ngekhadi lika Lobese uMphumzi buzakude
bucime. Eyonanto indiphakamisileyo kukuba kokwesibini kusenzeka isiganeko
esinje kwela bala,” utshilo uMata.

Ingxelo
ithi kwikhadi lexhoba bafumana iR60 kuphela, ingekho iR100 000.

Abarhanelwa
bayavela ngomhla weshumi elinesithathu kwiveki ezayo.

CAPTION: Abahlali basePeddie Extention ngethuba bephambi kwenkundla zamatyala eNgqushwa.