Wacel’ icuba kwixhoba kanti injongo kulidlwengula!

Ulindele ukuchitha ubomi bakhe ejele kunye neminyaka elishumi elinesihlanu (15) eyongezelelweyo uSiphosethu Simons (26) emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula amantombazana amabini kwiziganeko ezohlukeneyo, yiNkundla ePhakamilyo yoMzantsi Afrika nebichotshelwe eRhafu eMpuma Koloni.

USimons uye wawavuma onke amatyala akhe emva kokuba iziphumo zencindi iDNA ukutsho, zibonakalise ubungqina bokuba nguSimons obandakanyekayo.

Ngokwengxelo ephuma kuLuxolo Tyali weNPA, ithi ngobusuku bangomhla we11 ngoNovemba ka2016, uSimons wadibana nowasetyhini (27) ezihambela ngakwibala lezemidlalo kwilokishi iMasizakhe eRhafu besazana nalapho uSimons waqala ngokucela icuba kwixhoba kanti luhlobo alingena ngalo kuba ezakuzithathela ngolunya.

Ingxelo iqhuba ithi, wacela ixhoba ukuba limkhaphe ajike indlela alavuma ulapho walinyanzela elirhuqa elikhulula nempahla walidlwengula. Ingxelo ithi uSimons wasebenzisa ikhondom ngethuba edlwengula ixhoba neyathi yanceda yasetyenziswa kwiDNA.

Elesibini ixhoba likaSimoms yintwazana eyadibana noSimons isiya kwisithandwa sayo esihlala eTyoksville ngomhla we12 kuDisemba ka2020. Wathatha ixhoba walisa kwintaba esemva kwilokishi iMasizakhe walidlwengula. Emva koko ixhoba laphakama layokuchaza kwindlu ekufutshane, uSimons wabanjwa ngenxa yeDNA.

UMlawuli wezoTshutshiso eMpuma Koloni, uBarry Madolo, uqhwabele izandla uAdvocate Siebert Baartman kwakunye nabaphanda netyala uOfficer Detective Sergeant Valomia Abrahams.