Wadlwengula abafundi, wabhaqwa ngesikhinda awasishiyayo!

UBUCHULE bomcuphi waKwaBhaca (Mount Frere) uConstable Ntobeko Potolwane bubangele ukuba asebenzise ubungqina besikhinda esashiywa ngunqevu owadlwengula abafundi baseSonqishe High equqa ebuyelela kwigxamesi labo elikwilali iLuyengweni.

Kwiveki ephelileyo, inkundla yengingqi yaKwaBhaca imgwebe ubomi ejele izihlandlo ezibini uManxubandile Ntshobololo (24) emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula abafundi ababhinqileyo abathathu abaphakathi kweminyaka elishumi elinesithandathu ukuya kwishumi elinesithoba.

Kwisihlandlo sokuqala, kweyeThupha ngo2016, uNtshobololo wangena kwigxamesi laba bafundi ebusuku wafika kukho umfundi oneshumi elinesithandathu leminyaka. Wamdlwengulela kobo bumnyama, emva koko wabaleka eshiya ngasemva isikhinda sakhe. Ixhoba lathatha eso sikhinda laya naso emapoliseni ngethuba liyokuvula ityala.

Emva kweenyanga ezintandathu enze obu bubi, uNtshobololo waphinda wabuyela kweli gxamesi, ze wafika kukho abafundi ababini. Bathi nje xa besiva ethukuza ebhedini, bakhanyisa isibane.

Emva kokuba bekhanyise esi sibane, uNtshobololo wajijisana naba bafundi, kodwa wabohlula kuba ebahlaba ngemela emva koko wabadlwengula ebabophelele izandla. Emva kodlwengulo wabaleka neefowuni zabo.

Emva kweli sikizi, aba bafundi bayokubika kumnini wendlu abahlala kuyo, ze ilali yaseLuyengweni yaphuma yonke igqogqa esi sidlwengu.

Ilali yamkhangela de yamfumana, nanjengoko wayesaziwa kuba ehlobene nelinye lamaxhoba.

Emva kokuba ilali imfumene lo kaNtshobololo, kwafikwa esankonye eza fowuni zabafundi, ekwaneekhondom esele zisetyenzisiwe epokothweni kuye. Emva kokuba esiwe emapoliseni, umcuphi wetyala, uPotolwane, wasebenzisa ubuchule bakhe ukungqamanisa isikhinda esashiywa sesi sidlwengu ngethuba lodlwengulo kwityeli lokuqala.

Ngethuba kuqhuba ityala, uNtshobololo ebethe gqolo ukuxelela inkundla ukuba umsulwa, kodwa umtshutshisi uChumile Mkentane ukwazile ukubonisa inkundla kamantyi uPatiswa Mjame ukuba sinetyala esi sidlwengu.

UMjame umgwebe ubomi ejele uNtshobololo ze waphinda wambhasela ngeminyaka emihlanu yokuxhwila kwanemithathu yokuqhekeza.

Isithethi seGunya-Bantu lezoTshutshiso (NPA) kule ngingqi uLuxolo Tyali, uthi bayasamkela esi sigwebo, watsho esithi sakuba sisilumkiso nakwabanye abasacinga lo mkhwa wokudlwengula amabhinqa angakwazi kuzikhusela.