Wamdilizela umzi akugqiba wambulala kuba emtyala

Indoda yaseMount Fletcher engasekhoyo negama layo linguNonono Mzonjani eyayingakhange ikwazi ukubhatala ityala lemali elayenza kusomashishini onguWilliam Sawule (68), yadilizelwa umzi ngomatshini owaziwa ngokuba yiTLB ze emva koko yadutyulwa yabhubha phambi kosapho lwayo.

Ingxelo ephuma kothethela iNPA, uLuxolo Tyali, ithi uMzonjani wahlaselwa phambi kosapho lwakhe ngomhla wama29 kweyeKhala kulo nyaka, ehlaselwa ngamadoda amabini, uNkosinathi Mhlamvu (31) kwakunye noLwazi Dlamini (32), nekuvakala ukuba babethengwe nguSawule ekubeni bayokubulala uMzonjani.

Aba barhanelwa benza ingathi bafuna uncedo ngemoto yabo enengxaki kumzi kaMzonjani, ukuphuma kwakhe eyokubanceda bagalela ngeembumbulu ezisibhozo kwixhoba labhubha.

Aba barhanelwa bathathu bavelile enkundleni yamatyala kwiveki ephelileyo nalapho bengakhange banikwe bheyile, basengaphakathi eziseleni.

Inkundla isikhabile isicelo sebheyile. Kulindeleke ukuba baphinde bavele kwakhona ngomhla we13 kule yeDwarha 2022.