Wamdlwengula akugqiba wamkhupha amehlo ecima ubungqina!

INkundla ePhakamileyo yaseMzantsi Afrika nebichotshelwe eNtabankulu, igwebe uVelisani Mngani (23), iminyaka engamashumi amathathu (30) ethothoza ngaphakathi ejele emva kokuba imfumene enetyala lokudlwengula, ukuxhwila, kwanokuzama ukubulala intwazana eneminyaka elishumi elinesithandathu (16) ubudala.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA eMpuma Koloni uLuxolo Tyali ithi, ngomhla wamashumi anambini (22) kuTshazimpuzi ka2022, ixhoba lalibuya esikolweni lihamba lodwa kwihlathi lelali iCabazana, kwisiThili iNgombonqani, eMaxesibeni (Mount Ayliff), ngethuba lihlaselwa nguVelisani Mngani.

UMngani waxhwila ixhoba walikhulula ngenkani, nalapho bajijisana de loyisakala ixhoba, waze walidlwengula, emva koko walikhupha amehlo ezama ukulibulala ngelithi ucima ubungqina kuba besazana bephuma elalini enye.

UTyali uthi, ityala eli kudala limane limiswa amatyeli, nalapho ebemane uMngani esiwa kuvavanyo ngokwasengqondweni, nekuye iziphumo zafumanisa ukuba uMngani ukulungele ukuma phambi kwenkundla axoxe.

UAdvocate Chumile Mkentane, phambi kwenkundla udize ukuba ixhoba alisakwazi ukuzenzela nto liphila ngokuxhomekeka njengoko lingenamehlo, nto leyo ingunobangela wokuba lisiwe ePitoli kwikhaya eligcina abakhubazekileyo.