Wamkelekile 2017

U-Dj Mobi Dixon kwiCountdown 2016

Ubuphuphuma ngabaxhasi nabathandi bomculo umnyhadala omkhulu wokuqhawula unyaka obuseBuffalo City Stadium eMonti ngosuku olwandulela unyaka omtsha. Ibiziimvumi zomculo wezothando, iHip Hop, uMaskandi, iJazz, iHouse kunye neGqomu. Lo mnyhadala ububanjelwe kula mabala unyaka wesithathu ngeli xesha. Baqikelelwa kumawaka alishumi elinesibhozo abantu ebebegcwalise kula mabala, bephuma kwiindawo eziliqela zeMpuma Koloni, ngelixa abanye bephuma eKapa, eRhawutini, eDurban nakwezinye iidolophu.

Injongo kukonwabisa, ukumanya abantu ngesingqi somculo, nokunika iimvumi ezisahlumayo ithuba lokuziqaqambisa. Amanani axhasa lo msitho ayenyukela unyaka nonyaka, kwaye nenani leemvumi liye lisenyukela. “Sizithembilel kwaye siyenza le nto sizazi iimfuno zabantu, yiloo nto lo msitho uye uphuphumale ngabantu kwaye neemvumi senze imimangaliso eQongeni,” uthsilo * -Aphiwe Bukani ongumququzeleli.

“Amaxesha amkile, nomculo utshintshe kakhulu, kodwa into xa uyiphila ngaphakathi, ayikwazi ukushiya. Jonga mna ngoku ndisatshisa kwaye isingqi sam sebethwa lulutsha lumane lufakela izandi ezifikelela kulutsha, loo nto iyandonwabisa kwaye indixelela ukuba ndisaqhuba kunye nololiwe womculo,” uhlomle watsho uRay Phiri.

“Kumnadi apha loo nto iyacaca ukuba siqhawulal unyaka, indlela endonwabe ngayo, unyaka ka-2017 ndonwabe oluhlobo ude uphele,” uncome esitsho uNozipho ongomye wabalandeli bomculo xeshikweni kukhwele uVusi Nova eQongeni.

UDj Pastor woMhlobo Wenene ibingomnye weemvumi. Uthethe wathi, “Izinto ongakhange uzifezekise kulo nyaka uphelileyo , kufuneka uqinise isihlahla kulo nyaka uqinisekise ukuba ziyenzeka.” Kulo nyaka ekupheleni kwale yoMqungu uDj Pastor uzakukhupha icwecwe elintsha elithi we8 (weight). Eli cwecwe lizakube liineemvumi zaseMpuma Koloni kuphela.

“Ininzi italente apha kweli Phondo, kodwa ifuna abantu abasele bephumelele, baphuhlise abo basakhulayo ukuze bangaphambukeli eRhawutini,’ utshilo uDj Pastor. UDj Mfundisi oyinzalelwane yaseMonti UKHUTHAZA ozakube ekweli cwecwe likaDj pastor ukhuthaze iimvumi ezisakhulayo ngelithi “Umntu makangajongi kude , makonele koku anako akusebenzise kakuhle akukhulise.”