‘Wandinceda uTsafendas’

Owayesakuba libanjwa eRobben Island, okwaligqala lePAC eZibeleni, uMpolose Mangqangwana, uthi ukubulawa kukaHendrick Verwoed nguDimitru Tsafendas ngo1966, kwamsindisa.

UTsafendas wayengumsebenzi wangaphakathi ePalamente, egqithisa amanzi neempepha ezithile kumalungu ePalamente aquka uMongameli.

Ngomhla wesithandathu kweyoMsintsi ngo1966, uTsafendas waguqula imbali xa ehlaba entliziyweni uMongameli welo xesha uHendrick Verwoerd.

Ngeli xesha uMangqangwana wayeseluvalelweni ngesityholo sokuzama ukubulala amalungu epalamente phantsi kombutho owawuvalwe umlomo iPAC.

“UTsafendas wandinceda ngokubulala uHendrick Verwoerd, kuba uVerwoerd wayesiya enkundleni xa ndivela, efaka ifuthe lakhe esithi mandigwetywe, esiza enkundleni ehamba nabantwana abaphuma kweza yunivesithi zaseKapa,” kutsho uMangqangwana.

UMangqangwana wabanjwa emva kokuphanza kwelinge lakhe lokubhukuqa uloliwe owayebaleka phakathi kweKapa nePitoli ethutha amalungu ePalamente. “Safumana umyalelo kuNyathi Pokela wokuba sibhukuqe lo loliwe kuba wayethwele onke amalungu epalamente ayeza kuzimasa intetho yobume besizwe eKapa,” utsho. Uthi injongo yayikukuqhawula isiporo sikaloliwe, nokutyala isiqhushumbisi kumzila lowo kwigophe elikwintaba yaseDe Doorns eBholani.

“Sasisele sinazo zonke izixhobo zokuqhawula isiporo, sathumela amadoda ukuba akhawuleze ukuya eLesotho, aye kufundiswa ngezona ziqhushumbisi zinamandla,” kutsho uMangqangwana.

Ngaphambi kokubanjwa kwakhe, uMangqangwana ufumene umyalezo ovela ezinkampini zeApla kuNyathi Pokela wokuba imfihlelo yabo iyaziwa ngurhulumente, besalinde umhla wokuqhushumbisa uloliwe owayesaziwa ngokuba yiBlue Train.

“UPokela undixelele ukuba kukho umntu ohambisa iimfihlelo zethu, wathi ukufutshane kum mandilumke, kungeentsuku zatywala emva koko ndabanjwa.”

Agaleleka kuye ezihambela eSalt River eKapa amaqakamba worhulumente welo xesha, amvalela.

Kwelinye icala urhulumente wayexakeke exhoma amajoni kaPoqo ngobuninzi ePitoli. Uthi emva kokubhubha kukaVerwoerd wehla umoya kwabamhlophe ababezimasa eli tyala, lacutheka inani labo enkundleni.