Wasenza owabulal’ uSenzo Meyiwa

Nithi masixole kanjani ? Ababulali beqhawe betanasa, Abalandeli beqhawe bentliziyo zixhwalekileyo, Ukuphumla kungekho, noxolo emoyeni alusekho, Kusehlele okusehleleyo kodwa akukho ukonwaba, Sitsho nokuthula kunyamalele, Konakele eMayfair, konakala mhla walandulela eli limagad’ahlabayo, Kuya ngokonakala ngokuya ixesha lihamba, Lo nto yenza singabinako ukukulibala, Sonzakele emiphefumlweni, Silimele nasezingqondweni , Siyalila kodwa sililela ilize, Iinyembezi zethu ziphelela ezindevini, Izwi lethu aliphumeli, Xola mntaka Meyiwa, ababulali bakho lakubatshonel’emini ngomhl’osisidenge.

Isigqudetyana ngasinye sivusa inxeba ebeselibuphola, Sithwakumbe ngasinye sithunuka isilonda ebesesirhawukile, Ndinga ndingakuvusa ndikuqhotse ndikuqwayite ubesisimakade, Nto nje iqunube alivuthwa ngokomnqweno wemfene, Imini zolonwabo zanyamalala mhla kwathiwa awusekho kweli, Sesimana siyagxwala nje emswaneni , Sikhumbule nyana womntu, Ubesisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo, Sikhulule Thixo kaSirayeli kwimbandezelo nosizi.

Akunje xa kuzakulunga. Uba yingqumbo yeminyanya isichaphazela sonke, Uba besizenzela, besiyakuza nabo ababulali bakho sibabambe ngofele lwentamo, Ze uxole nawe apho ulele khona, Sigutyungelwe ngumoya wosizi, Sombathiswa ngengubo yeentlungu, Sooxuthwa uncumo nolonwabo, Wanga ungazifunda iingqondo zethu, Ubone umonakalo osezintliziyweni zethu, Wosule nezo nyembezi zethu zemihla ngemihla, Usambese ngoncumo lwangaphambili .

Sikhumbule Mdali wezulu nomhlaba, Uxolise intliziyo zaMabhakaniya, Kubuye iimini zolonwabo nenjabulo, Samkele ukushiywa nokulahlekelwa, Sixolele nabo basonayo thina, Kubuye ithemba lokuba sakubuya sonwabe kwakho, Ulonwabo lwemka mhla walala ngophotho, Wabhekis’umetyiso phezulu, Intsizi zakhula mhla waganga umhlaba ngesifuba, Siselusizini olubonwa nanguthathatha, Konke kusiphuncuka okwechebetyu lesepha, Wasenz’owasenzayo, wasishiya sizinkedama, Ndinga ndingakuvusa ndikuqwayite ubesisimakade, Xa iliwa libhek’umoya kanje.

Siyintlekisa koogam’alibizwa, Sincede ube sisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo, Washiy’usizi nentlupheko emhlabeni, Namhlanje sesihlekwa nazintakazana, Sesaba zingqongqo nakoomatap’udaka, Izinto azimntakaNgqika inene, Wanga umphefumlo wakho unganefuthe lemvuselelo kubadlali, Babenamandla okuzithemba nokuzithanda, Bayazi uba intliziyo yomlandeli endinguye intyumpa-ntyumpeka emahlwilini, Wena wafel’oThukela kwabomv’iziziba, Sikunika uzuko nembeko ekufaneleyo, Ndimana ndiyathetha nje, apho ukhoyo akuyi lubuyayo, Kodwa amathambo ahlakazekile , Amathambo awahlangani, Amathambo azintsalu.