WASENZA OWABULAL’USENZO MEYIWA

USenzo Meyiwa wadutyulwa ngabantu abangaziwayo kwiminyaka edlulileyo. Umfanekiso: Independent
Nithi masixole kanjani ?
Ababulali beqhawe betanasa ,
Abalandeli beqhawe bentliziyo zixhwalekileyo,
Ukuphumla kungekho ,noxolo emoyeni alusekho,
Kusehlele okusehleleyo kodwa akukho ukonwaba,
Sitsho  nokuthula kunyamalele ,
Konakele eMayfair ,konakala mhla walandulela eli limagad’ahlabayo ,
Kuya ngokonakala ngokuya ixesha lihamba,
Lonto yenza singabinako ukukulibala ,
Sonzakele emiphefumlweni ,
Silimele nasezingqondweni ,
Siyalila kodwa sililela ilize ,
Inyembezi zethu ziphelela ezindevini ,
Izwi lethu aliphumeli ,
Xola  mntaka Meyiwa ,ababulali bakho lakubatshonel’emini ngomhl’ osisidenge.

Isigqudetyana ngasinye sivusa inxeba  ebeselibuphola,
Sithwakumbe ngasinye sithunuka isilonda ebesesirhawukile,
Ndinga  ndingakuvusa ndikuqhotse ndikuqwayite ubesisimakade,
Ntonje iqunube alivuthwa ngokomnqweno wemfene ,
Iimini zolonwabo zanyamalala mhla kwathiwa awusekho kweli ,
Sesimana siyagxwala nje emswaneni  ,
Sikhumbule nyana womntu,
Ubesisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo ,
Sikhulule Thixo kaSirayeli kwimbandelo nosizi.
Akunje xa kuzakulunga. 

Uba yingqumbo yeminyanya isichaphazela sonke,
Uba besizenzela besiyakuza nabo ababulali bakho sibabambe ngofele lwentamo,
Uze uxole nawe apho ulele khona ,
Sigutyungelwe ngumoya wosizi ,
Sombathiswa ngengubo yeentlungu ,
Sooxuthwa uncumo nolonwabo ,
Wanga ungazifunda ingqondo zethu ,
Ubone  umonakalo osezintliziyweni zethu,
Wosule nezonyembezi zethu zemihla-ngemihla,
Usambese ngoncumo  lwangaphambili .

Sikhumbule Mdali wezulu nomhlaba ,
Uxolise intliziyo zaMabhakaniya ,
Kubuye imini zolonwabo nenjabulo ,
Samkele ukushiywa nokulahlekelwa ,
Sixolele nabo basonayo thina,
Kubuye ithemba lokuba sakubuya sonwabe kwakho,
Ulonwabo lwemka mhla walala ngophotho,
Wabhekis’umetyiso phezulu ,
Intsizi  zakhula mhla waganga umhlaba ngesifuba,
Siselusizini olubonwa nanguthathatha,
Konke kusiphuncuka okwechebetyu lesepha,
Wasenz’owasenzayo wasishiya sizinkedama,
Ndinga ndingakuvusa ndikuqwayite ubesisimakade ,
Xa iliwa  libhek’ umoya kanje.

Siyintlekisa koo gam’alibizwa ,
Sincede ube sisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo ,
Washiy’usizi nentlupheko emhlabeni,
Namhlanje sesihlekwa nazintakazana,
Sesaba zingqongqo nakomatap’udaka,
Izinto azimntakaNgqika inene ,
Wanga umphefumlo wakho unganefuthe lemvuselelo kubadlali ,
Babenamandla okuzithemba nokuzithanda,
Bayazi uba intliziyo yomlandeli endinguye intyumpantyumpeka emahlwilini,
Wena  wafel’ oThukela kwabomv’iziziba,
Sikunika uzuko nembeko ekufaneleyo,
Ndimana ndiyathetha nje, apho ukhoyo akuyi lubuyayo,
Kodwa amathambo ahlakazekile ,
Amathambo awahlangani,
Amathambo azintsalu.