Wayimpoxo ke umboniso wefashoni eMonti

Inzwakazi ibonisa ngempahla kwi-East London Fashion Walk ngethuba uluntu lutyebisa amehlo

KungoLwesine. Sileqa intsimbi yesithandathu eHemingways, eMonti, kwiEast London Fashion Walk (ELFW). Emva kokulahleka kolu dederhu lweevenkile side siyifumane pha phezulu indawo ekududwa kuyo ngobu busuku, kwibakala lesithathu ngasejimini.

Ngaphakathi kuthe nkcwe.

Silinde. Silinde. Silinde. Kubethe eyesixhenxe. Noko kuba ilusuku lokuqala sihlale ethembeni lokuba izakude iqale.

Ekugqibeleni pha phambi kweyesibhozo ebusuku kubengona kuthi gqi iimpahla zabayili abangabafundi baseWalter Sisulu Univesity (WSU). Zintle kwaye uninzi lwazo zenziwe ngeeplastiki namaphephandaba.

Kaloku abafundi baye bangafikeleli kumalaphu axabisayo kodwa baye bakwazi ukusebenza ngeeplastiki, amaphepha neengxowa ukuze bakwazi ukubonisa esi sinxibo banokusenza ngelaphu lokwenyani. Inene yantle into.

UMiss Eastern Cape 2016, onguThandokazi Mfundisi, obezimase olu suku lokuqala khange akwazi ukuwuvala umlomo esithi abafundi benze ngakumbi kwezi mpahla bazibonisileyo.

“Akwaba oosomashishini bebenokungenelela kulo mboniso wefashoni kwaye kumenywe wonke umntu ukuba athathe inxaxheba ngoba enyanisweni yinto enkulu le. Idinga nje inkxaso nokuthengiswa kakuhle kuluntu ukuze yaziwe,” uvale ngelitshoyo uMfundisi.

Ngosuku lwesibini lalo mboniso, siye kwakhona saleqa intsimbi yesithandathu. Khumbula ke ukuba bekukho nela qhula linguSkhumba eMonti ngoLwesihlanu (funda iphepha 2) obezakuhlekisa abantu kwa phaya eHemingways ngentsimbi yesibhozo.

Besesizixelele ukuba ayiqali ngexesha kwakhona ifashoni, sakuyishiya phakathi. Nyani. Ayiqalanga ngexesha. Yabetha intsimbi yesixhenxe kwangona kukho intshukumo. Kwaqalwa ngabafundi baseWSU kwakhona.

Kuthe kungena oomakhwekhwetha babayili beempahla abangooThakie, Gugu noPhindile (Pyra) sabe thina sime emnyango sileqa enye inkqubo. Zabe iimpahla zingentle ngeli xesha siphumayo. Ukuba lo mcimbi ubuqale ngexesha ngesikwazile ukubhala nangezi iimpahla.

Khange sizixhamle nokuzixhamla ngokuzimasa usuku lokugqibela ngoMgqibelo.

Sishiyeke sizibuza ukuba ingaba na abaququzeli bale ELFW bazimisele na nyani? Ukuphendula lo mbuzo singqale ngqo kuSiyanda Nela, oyintloko nomvelisi walo mboniso wefashoni:

I’solezwe: Mhlekazi, kwenzeke ntoni kulo mboniso walo nyaka?

Siyanda Nela: Bhuti wam, ndingavuma ndithi ayihambanga ngohlobo ebesiyicingela ngayo inkqubo yethu kulo nyaka. Kodwa kwicala leempahla nokulungiselela umboniso ndingathi siqhube kakuhle; iimpahla bezikumgagatho oxhomileyo.

IS: Eyona nto ibingamandla lixesha. Side asaza nokuza ngosuku lokugqibela. Kutheni intsimbi yesithandathu ningakwazanga ukuyibamba ngazo zonke ezi ntsuku:

SN: Enyanisweni besingenokuqala abantu bengekafiki. Bekufuneka silinde abantu bafike kuqala ukuze siqale. Kwaye namanani alo nyaka ebengekho maninzi.

IS: Ungathi yintoni kanye kanye ingxaki?

SN: Okwangoku ndingathi sibethwa yinto yokuba lo mboniso awufumani nkxaso naphi na. Yonke into iphuma kwimpokotho yam. Kudala ke ndinkqonkqoza kumasebe ngamasebe karhulumente afana neliya lezobugcisa nenkcubeko, napha kumasipala waseBuffalo City neenkampani zabucala kweli Monti. Ndimbakrazelwa ngeminyango kuzo zonke ezi ndawo.

IS: Ingaba unalo iqela osebenzisana nalo? Ngoba siyibone ngathi yinkqubo eyenziwa ngumntu omnye le. Likhona iqela okanye nguwe wedwa?

SN: Iqela lisaqala kwaye bebekhona abantu ebebendincedisa. Sifunde lukhulu kulo mboniso wale veki iphelileyo kwaye xa siphinda pha kweyoMsintsi (Septemba) kulo nyaka, sibonisa ngeempahla zasehlotyeni, sakusebenza bhetele njengeqela.”

Ukanti sithe xa sikrweca isebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko ephondweni, sibuza ukuba kutheni bengayixhasi iELFW, impendulo ibuye isithi isicelo ngasinye senkxaso siye siqwalaselwe sodwa kwanangobukho bemali kwelethu icala, “singacela uSiyanda asichazele ukuba ngubani awathetha naye okanye aphinde asithumele esi sicelo sakhe sisijonge,” kutsho uAndile Nduna ongumphathi wezonxibelelwano kwisebe eli.

Umhleli weli phephandaba, I’solezwe, nobekhona kulo mboniso uthe: “Mhle lo msebenzi uzanywa ngabaququzeleli kwaye ndiqinisekile baninzi nabanye abayili beempahla bephondo jikelele abanokuthatha inxaxheba kule nkqubo. Le nto ifuna ingqungquthela yefashoni yephondo kuqala; apho bonke abasebenza ngeempahla bakudibana khona bagqibe kwelokuba baza kusebenzisana. Ingapha kwamandla omntu omnye into enkulu kangaka. Ndinethemba lokuba izakude isebenze ngoba iMonti lisilela emva kwinkqubo zoyolo ezilolu hlobo.”

*UYolanda Sayo ngumlandeli wefashoni