Welekazi: ‘Ndifuna imali yam SASSA’

Zithe gqolo ukuvela izehlo zabantu abangafumani iimali zabo zendodla kwiArhente yoKhuselo lweNtlalo yoLuntu iSASSA.

UWelekazi Siteta, 62, waseMdantsane uthi kwinyanga ephelileyo imali yakhe yendodla kwanaleyo yabantwana bakhe eyiR2,780 ayikhange ingene ebhankini.

Uthi oku kumenze wangena ematyaleni ngeenzame zokudibanisa amacebo ukuze alale etyile.

UWelekazi uthi uyile kwiiofisi zeli sebe emva kokungangeni kwemali, eyokuqonda.

Uthi wothuka xa eboniswa ukuba imali yakhe yonke yendodla idontswe yinkampani uKing Cash Loans kwaye ikwibhanki engaqhelekanga ethi “Bank of Athens” awayeyityala ngo2015 nangona esithi ibisele yayeka kuba wayesele eligqibile eli tyala ngo2017.

“Ibe ngumnqa xa amagosa kaSASSA endixelela ukuba imali yam yonke idontswe yinkampani ebolekisa ngemali kuba ndandiligqibe kudala eli tyala, kwaye ndibhatala kulo kakuhle. Kodwa ndothukile ukufumana ezi ndaba zokuba banditsalele emva kweminyaka bengasatsali. Ngoku kutshintshe ntoni ndandibagqibile nje?” kubuza uSiteta.

Uthi uyile nakumanejala wakwaSassa uMnumzana uJonas, wathembisa ngokumphathela iipasile zokutya kodwa oko akukhange kwenzeke kunangoku.

“Ndamxelela ukuba andinayo neyokuqala endlini kuba andinamali. Imali yam ityiwe apha. Into ebangela ukuba ndithi ityiwe apha kukuba kudala ndiyifumana kakuhle imali yam kungekho ngxaki yokutsalelwa, kusuke kwathini ngoku,” uvale ngelo uSiteta.

USiteta eyomhla wokuqala kuCanzibe imali uyifumene kakuhle njengesiqhelo nangona nje ekaTshazimpuzi engekayifumani.

Uthi ulivulile ityala ngomhla wesine kuTshazimpuzi kwisikhululo samapolisa eMonti malunga nale ngxaki yakhe.

I’solezwe lesiXhosa libongoza amaxhoba anengxaki neemali zawo atyelele le Arhente enguSassa ngamaxesha onke ngeenzame zokusombulula ezi ngxaki.

abongile.ginya@inl.co.za