Wonyuliwe kwakhona uZono omele amakhosikazi

Usomashishini okwangumsunguli weECH Awards uAnelisa Lisa Zono nosandula ukonyulwa njengelungu lekomiti kwi-Inkanyezi. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Uxhatshazo ngokwesini kusichaphazela sonke kwaye kubeke ibala elibi ngelizwe lethu loMzantsi Afrika kuquka nePhondo lethu. Okwam kwesi sigqeba, kukuzimisela ukujongana neengcambu kanye ezo zenza kubekho uxhatshazo.” Lawo ngamazwi wenkosikazi eze kakubi kwezoshishino kwanasekuphuhliseni uluntu eMpuma Koloni uAnlisa Lisa Zono.

UZono uthe gqolo ukuya esonyukela kwileli ezakhela igama, iintetha zakhe ziza emva kokonyulwa kwakhe njengelungu lekomiti le-Inkanyezi Programme yaseCanada esonyulwa ngumbutho iSonke Gender Justice esebenzisana neCanada.

Uthi uchulumance kakhulu ngethuba anikwa lona yiSonke Gender Justice kwaye uzimisele ukwenza utshintsho kangangoko anako.

“Ndichulumancile kakhulu ngeli thuba, andinamazwi oneleyo ukubulela abo babone isakhono kum, ingakumbi eso sibone ukuba ndingamelana nalo msebenzi. Eli thuba kum lithi, iSizwe soMzantsi Afrika uphela siyayibona imigudu emincinci endiyenzayo. Imigudu yokuzisa utshintsho nenguqu kubantu bakuthi,” utshilo uZono.

Kule komiti uZono uzakube emele amakhosikazi asematsha azinkokheli ingakumbi emaphandleni asoloko engenalo ilizwi. Le nkqubo iqale kuMay walo nyaka u2023, kwaye izakuphela ngoDisemba ka2025.

UZono uthi uzakujonga nomkhwa ovundlileyo woxhatshazo.

“Ndingumtu omtsha nozakujongana nendima edlalwa ngamacandelo athile kuquka noRhulumente ukuqinisekisa ukuba ilizwi labantu abatsha liyavakala kwaye bathathelwa ingqalelo. Kaloku iSizwe asakhiwa ngumtu omnye, koko xa sisebenzisana singenza lukhulu,” utshilo uZono.

Uqhube wathi kwezinye zeenkqubo abaceba ukujongana nazo ngamathuba alinganayo, kumamina nolutsha.

ULisa Zono kwiikepusi azithweleyo, kwenye yazo ukwanguye nomsunguli weembasa iEastern Cape Hustlers Awards neenjongo ikukukhuthaza oosomashishini kwanabo bazenzela igama basakhasayo baseMpuma Koloni.

UPatrick Godana weSonke Gender Justice uthi bayakuvuyela ukuba noZono kwiqela labo iNkanyezi, kuba uZono ulilizwi kwabo bangenalo.

“UZono uzinikela kakhulu kwinto ayenzayo kwaye ungumntu ozinikeleyo nasekuphakamiseni abanye abantu kwezentlalakahle, kwezoqoqosho, nakwezopolitiko.

“Mncinci kwaye uneengcebiso ezihambelana nenkqubo ekhoyo entsha yobuchwephesha banamhlanje i4IR ngamanye. Kwaye akukhonto angayaziyo ngokuba linina kuquka nokwazi nemeko zamanina asematsha asezilalini nawasedolophini.” utshilo uGodana.