Woyika ukutshela etyotyombeni ongakwazi kuhamba!

UConfidence uthi uloyiko lwakhe kukuba akukho mntu onokwazi ukumphakamisa xa kusitsha kule mililo ixhaphakileyo kwiindawo abahlala kuzo. Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Inoloyiko lokutshela etyotyombeni ibhubhe inkosikazi yakwaKhikhi eKapa eyathi yafumana ingozi yemoto ngonyaka ka2010.

UConfidence Gxalaba noneminyaka engamashumi amathandathu ubudala, uxelele I’solezwe ukuba unoloyiko lokubulawa ngumlilo nanjengoko kuxhaphakile.

“Umnqweno wam kukufumana indlu ndiphume kweli tyotyombe kuba ndiyayazi xa kunokuvela umlilo apha abantu bangabaleka bandishiye apha, nditshe ndiphele.”

Lo kaGxalaba uvakalise ukuba ubomi bakhe butshintshe ngo2010 emva kokuba efumene ingozi eDutywa neyathi yabangela ukuba angaphinde akwazi kwenza nto.

“Undibona nje ndineminyaka ndihlala endlini kuba kaloku andikwazi kuhamba njengabanye abantu ndivalelekile kweli tyotyombe, umnqweno wam kukufumana indlu noko kulapho ndingafumana khona ukuphumla.”

Uqhube wathi akalali buthongo buhlayo nanjengoko iziganeko zemililo zisenzeka phantse yonke imihla kwindawo ahlala kuyo.

“Ndicela nabani na onokuthi andincede ngendawo engcono kunale ndikuyo ukuba andincede, ndibone kakubi ngethuba kukhona umlilo kude kufutshane nale ndawo ndihlala kuyo, abantu babebaleka nezinto zabo, mna ndandikhala kule bhedi kuba ndiyazi ukuba akekho umntu oyakuze akwazi ukundifunqula abaleke nam, kwaye andinakubasola ngalo nto kuba baza kube besindisa ubomi babo.”

Uqhube wathi bathathu abantu abathi bamncedise nanjengoko isibini simjonga emini ze omnye amjonge ebusuku.

“Kunyanzelekile ndibenabo abantu abandijongayo kuba akukho nto ndikwazi kuzenzela yona ngenxa yomonakalo owadalwa yila ngozi, kwaye ndiyabulela kakhulu kubo ngokundinceda.” Ebuzwa ukuba ubabhatala ngantoni aba bantu, uphendule ngelithi babhatalwa nguRAF.

“Inokuba uyazibuza ukuba kutheni ndingazange ndizizamele indawo engcono yokuhlala emva kokufumana imali yengozi, kodwa ke ndandingenalwazi ukuba izinto zisebenza njani, ngalo ndlela ndabetheka kakhulu,” utsho.