WSU: Ubetha ebuyelela enkundleni umfundi wezigidi!

USibongile Mani ekunye noVusi Masangu ngaphandle kwenkundla eMonti ngoMvulo.

Ibe yimizuzu embalwa evela phambi kweNkundla kaMantyi eMonti ngoMvulo umfundi weYunivesithi iWalter Sisulu (WSU) uSibongile Mani, owaba ngundabamlonyeni kunyaka ophelileyo emva kokudyarhaza imali kaNSFAS ekukholeleka ukuba yayifakwe ngempazamo kuye.

Umantyi ochophele eli tyala, uRochelle Sam, akakhange alitsalise thuba lide, zisuka udize ukuba uMani makabuyele kwinkundla yamatyala kwakhona ngomhla wamashumi amabini anesine kule nyanga. Igcuntswana labafundi belikhona kule nkundla lizokuxhasa ugxa walo uMani.

UMani ebevele okokuqala ngqa phambi kweNkundla yaseMonti kwinyanga kaCanzibe emva kokuyalelwa ngamapolisa ukuba azise ngokwakhe. Ngokwengxelo eyayikhutshwe ngabakwaNSFAS, uMani wayefakelwe imali engaphaya kwezigidi ezilishumi elinesine (R14 million) nguNSFAS ngempazamo.

Endaweni yokufumana iR1,400 uMani, ngomhla wokuqala kwinyanga yeSilimela kunyaka ophelileyo, wafumana iR14 million. Ngokwengxelo yooKhetshe, uMani wachitha iR810 000 kule mali.

Ngokwengxelo eyathiwa thaca ePalamente kweyoMsintsi, uMani ngemini enye waqala ngokuthenga kwaSteers ngeR56.57 waphinda wathenga kwakhona kwaSteers ngeR339.70.

Kwangale mini inye, uMani waya kwaDiscount Supermarket wathenga ngeR1 255 ze wandula ukuya kwaCheckers eVincent eMonti, apho wasebenzisa imali engaphaya kweR20 000 kwizihlandlo eziliqela.

Isithethi sooKhetshe eMpuma Koloni, uKapteni Anelisa Feni, uthi uMani wadyarhaza le mali isithuba seenyanga ezintathu phambi kokuba abhaqwe.