Yatsha imizi eDutywa

Enye yezindlu etshileyo eSinqumeni eQolweni eDutywa. Komnye umfanekiso ngabahlali belali.

Zizindlu ezilithoba ezitshileyo kumakhaya asixhenxe eSinqumeni eQolweni eDutywa, ngumlilo ongaziwayo apho uvela khona ukusukela ngenyanga yoKwindla kulo nyaka.

Ingxelo yabahlali ithi umntu owenza le nto untumeka izindlu zengca ezinzulwini zobusuku kuwo onke la makhaya.

Inkokheli yabahlali abachaphazelekileyo kule ntlekele uSandi Mboyi, uthi abamazi ngenene unobangela wale ngxaki eQolweni.

“Ukusukela ngenyanga yoKwindla kulo nyaka zizindlu ezintandathu ezitshileyo kumakhaya amathathu, umenzi wale nto usoloko esenza lo mkhuba xa kungekho bantu kula makhaya,” utshilo uMboyi.

NgoMvulo umhla wamashumi amabini anesithathu kutshe izindlu ezimbini, ngentseni yangoMgqibelo kwaphinda kwatsha ezinye izindlu.

“Umama uNovumile Mtyhida (89) usindiswe kukubalekela entombini yakhe, umlilo utshise engekho endlwini yakhe, kutsha iimpahla zonke kwindlu nganye kwezi zindlu,” utsho uMboyi.

Kuzo zonke ezi zindlu abahlali bahleli esichengeni sokutsiba iintambo zombane ezinombane ongacinywanga.

Kuyo yonke le meko abahlali batyhola amapolisa aseDutywa ngokuba awakhathali xa beye kufaka isimangalo esikhululweni samapolisa.

UVuyisile Mtyhida uyakungqina oku, esithi kudala becela amapolisa ukuba athabathe amanyathelo.

“Ukusukela ngenyanga yoKwindla sizixelile iziganeko ezibini zokutshiswa kwezi zindlu, siyatshiswa, ayasigxotha amapolisa aseDutywa xa siye kuxela ezi ziganeko,”utshilo uMtyhida.

Ukanti othethe egameni lamapolisa aseDutywa uKhapteni Jackson Manatha uthi aziyonyani iingxelo zokuba bakhe bagxothwa aba bahlali kwisikhululo samapolisa.

“Asiyonyani le yokuba kukho umhlali owakha wagxothwa eye kuchaza ingxaki yokutshiselwa umzi, amapolisa aqhuba uphando olubanzi ngesi siganeko,” uthethe watsho uManatha.

Lo kaManatha uthi ikhona indoda ebanjiweyo etyholwa ngokutsha kwezi zindlu eQolweni eDutywa.

“Ikwangabahlali abebeze emapoliseni nendoda engaphilanga ngengqondo beyityhola ukuba yiyo etshisa ezi zindlu, ithunyelwe esibhedleleni sengqondo loo ndoda,” uthethe watsho uManatha.

Iqikelelwa kwisigidi (R1 million) ilahleko eyenzeke kwezi zindlu nanjengoko abantu betshelwe zizo zonke izinto ebezingaphakathi kuquka namaphahla wezindlu.

“Iimbiza, izitya, iimpahla zokunxiba, ifenitshala, izixhobo zokusebenza eziquka irhafu, iipeki nezixhobo zombane zitshele ngaphakathi kwezi zindlu,” uthethe watsho uMtyhida.

Othethe egameni leSebe lokuHlaliswa koLuntu kweli phondo uPhiwokuhle Soga, uthi balindele ingxelo kamasipala malunga nengxaki enje.

“Kuye kufike isicelo esisuka kumasipala, bechaza ingxaki ekhoyo kuloo ndawo, thina sithumela amagosa ethu kamva kwenziwe uphando olukhawulezayo,” uthethe watsho uSoga.

Inkokheli yabahlali uSandi Mboyi uthi abakrokreli nto ifana nokuthakatha kule ngxaki.

“Ukuba ibinguvutha ngezingacimi, xa sicima ezi izindlu ziyacima ngaphandle kwengxaki,” utshilo uMboyi.