YAZI IMBALI YAKHO

Zavakala zamnandi kuBishop J. Mbayi weBandla likaTixo neeNgcwele zikaKristu, indaba zokuba nazo iiNkosi “zilawulelwe isitya kwimbiza yolawulo” lweli lizwe lethu. Kaloku lo ngumnyaka wama24 eli bandla lingcungcutheka.

Xa eli Bandla lalixakekile ngo1913, lilungiselela iPasika yokuqala yalo eyayiza kubanjelwa eKamastone kuTshazimpuzi (Abibe) ngoko. Umfundisi omhlophe owayebukele, wathi “le into ayisokuze ime neenyanga ezintathu.”

Kaloku kuleyo mihla kwakungekho nto iyiyo eyayilindelekile kumntu omnyama, ngokungakumbi kowasezilalini.

Ukuvela nokubhaliswa kweli Bandla:- Emva kwePasika yesibini yeli Bandla eyayiseShiloh ngo1914, uEnoch Jonas Mgijima owayeyi nkokheli yalo wathuma amadoda amabini, nawaye saziwa apha eHewu, ukuba makaye Komkhulu, kwaNkosi Naki Zimema, aye kwazisa iKomkhulu ngeli Bandla litsha livelayo apha eHewu noEnoch Mgijima waseNtabelanga.

Ngokwentetho yanamhlanje, ayeye kulibhalisa komkhulu. Kwathiwa liBandla likaTixo neeNgcwele zikaKristu; Church of God and Saints of Christ. Okanye amaSirayeli. Alichazela iKomkhulu ukuba lavela njanina, kwanendlela elisebenza ngayo. Lamkelwa.

Kuloo ndawo ke kanye, ingwevu, ubawo Mc Nkopho yathi [uMgijima] “ligqagqa elingemanga luhlwini”, wavela okaSoga “le vangeli waya kuyifunxa phesheya kowayo. Wabuya wayifaka ecaweni”, “wavela noka Mzimba naye wabuya wayifaka ecaweni”, Wavela okaMgijima indlov’ephondo lunye, iqhayisel’ empondombini yaseNtshonalanga, wathi “Khumbula umhla weSabatha ukuba uwenze ngcwele”.

linkokeli ezininzi zakwaLizwi, amaBandla eziwakhokelayo zawakha ngezibhalo – “Zonke izibhalo zanikwa ngokuphefumlela kaThixo, ukuba makufundiswe”, 2 Timoti 3.16 [AV]. Yena uMgijima eli walakha ngelizwi likaThixo * “Ukuba kubakho umProfite phakathi kwenu, mna Yehova ndiyathetha naye”, Mibalo 12.6 [AV]. Eziya iimbedesho zibizwa ngoba zii “Cawa” lena kaMgijima kuthiwa “sisiProfitesho”, [Prophetic Movement].

Le mbedesho yamkelwa Komkhulu eHewu. Yiyo loo nto kwathi kwakuvakala ukuba uRhulumente wakha ukuya kulidubula ngo1921 eNtabelanga, iKomkhulu lathuma amaphakathi ukuba makaye kumazisa uMgijima eNtabelanga.

Andenzi mbali yeli Bandla, koko ndityhila nje ukunxibelelana kwalo neKomkhulu, okubangele ukuba mandivuye nazo iinkosi xa nazo zikhankanywa kulawulo lweli lizwe lethu.

Indima yeKomkhulu kweli Bandla: Ngeliya xesha lokulawula kwegunya leenkosi, iKomkhulu laseHewu lasasaza ukuba iimbedesho maziphume emizini yabantu. Abahlali mabacele, bacandelwe iziza, bazakhele kuzo izindlu zokubhedeshela.

Ngaphambili koko, kwakunzima ukufumana isiza sendlu yokubhedeshela. Abahlali balapha eHewu, abangamalungu eli Bandla bazifumana ngoko iziza zezindlu zokubhedeshela.

KweyeSilimela 1991, eli Bandla lenza isikhumbuzo sama70 eminyaka ooBawo ababulawayo eNtabelanga [70th Anniversary]. Lowo yayingumnyaka wesixhenxe eli Bandla longanyelwe nguBishop O Mzileni. Laliphume lonke iKomkhulu – “Ah, Nomzi!”, ukuza kuzimasa loo msebenzi. Lalikwa landele nenkabi yenkomo elaliyikhuphele ukusindleka eso sikhumbuzo.

Abahlali baseNtabelanga, bacandelwa la ndawo yayinentente yentlangano eyatshiswa nguRhulumente kuCanzibe 1921. Kwintlanganiso yeli Bandla eyayikweyeDwarha 1991, kwagqitywa ukuba makumiswe isakhiwo kuloo ndawo, esiya kukhumbuza ngoCharles Mgijima owafela eKimberly, entolongweni, kweyoKwindla 1924 ngetyala leBulhoek Massacre.

ldabi lenguqu ka1994 neli Bandla: Kusenjalo kwafika inguqu koka1994 igushe uCase 659 ka1994, owayesilwa umgaqosiseko weli Bandla. lintlungu zeloo tyala zafika xa sase silungiselelwa uphahla eso sakhiwo. Kwaye yayi sesona sikhulu kunazo zonke ezazikho ngoko. Ngethamsanqa, ilitye lesikhumbuzo elalithengiwe, labhalwa, lase lifakiwe.

Phaya eZwelitsha, eZone 9, kwisiza seli Bandla elilapho kusasetyenziswa ityotyombe elidala, elingemka nomoya naninina.

Le nguqu ka1994 yafika udonga lwesakhiwo sendlu yokubhedeshela lisephantsi. Ngokunjalo naphaya eKomani, eKhayelitsha asikabi nakumiswa isakhiwo esise planini ngenxa kaCase 669 ka1994. Yindlwana nje esamisiweyo.

EShiloh, le nguqu yehlutha isiza [lot 406] sabahlali balapho, esine ndlu yokubhedeshela, ukusukela ku1912, ukuqalwa kwale mbedesho sanikwa abahlali basedolophini. Nangona eso siza sasele sacandwa, sabuye sacela ukuba masibuye sicandwe ngokutsha, ukuze sibe nokufumana isatifiketi sobunini [P.T.G] sale mihla.

UCase 1093 ka2006 uchithe iBishop Forum:

Kwathi kusenjalo kwangenelela uCase 1093 ka2006 kuCase 669 ka1994. Yena ubulele iBishop Forum yeli Bandla. Phaya eNtabelanga, kukho umhlaba ekuthiwa yiBulhoek Massacre Heritage Site. U “Magugu” [Arts and Culture] wachitha imali eninzi esakha loo ndawo. Minyaka le, emva kwe24 kuCanzibe, iBandla jikelele libamba izikhumbuzo zala madoda afa ngomhla we24 Canzibe 1921. Ezo zikhumbuzo zidibanisa (1) iBandla eli jikelele (2) abahlali baseNtabelanga (3) uMagugu noMasipala.

Ngowama27 kuCanzibe 2012, kwathi la maqela ehlanganisene apho eHeritage Site, xa kanye kwakuqabela uMeya eqongeni, kwafika amapolisa ephethe umyalelo ka1093 ka2005, eze kugxotha bonke abantu ababefaliswe kuloo myalelo.

lBishop eyayongamele loo msebenzi, ithetha phambi kwamapolisa, yathi ayiyifuni loo nto ayeze kuyenza, kodwa ayina kuma phambi komsebenzi wawo. Kamva amapolisa abaqhuba okweegusha abo bantu ayesithi abafuneki kweso sikhumbuzo, kuthe chasi ababukeli. Aya kubakhupha ngesango leHeritage Site. Bagoduka, nawo emka.

Kwadlula iminyaka emithathu; 2013, 2O14 no2015, emva koko kungabangakho sikhumbuzo eNtabelanga, izikhumbuzo; 2016 no2017 zenziwa nguMagugu noMasipala. Bona ooSirayeli babakho ngokumenywa nguMasipala. Yaafa yona iBishop Forum. Akusavakali namntu osathetha ngayo. Yayakhiwe kuhlangatyezwana nesicelo sikamphathiswa ukuba mayibe likhonkco phakathi kwaloo maqela mane. Nokuba mayibe yiyo eyongamela ezo zikhumbuzo zeBulhoek Massacre.

Inkosi nguyise woHlanga: Ubawo owaye shumayela ulawulo lweenkosi, kwintlanganiso eyayilapha – eShiloh, wathi “Isizwe esingenayo inkosi silixhoba njengamantshontsho angena nina”.

*UBishop Joshua Mbayi ubhala eShiloh eWhittlesea.