Yehla Sawule, nikezela kuDavide isaphetha nekrele

Yimbuqe, yimbudumbudu nguqulukubhode
Wangen’uSiqalekiso ekhwele uKufa
Wangena uAkananceba ekhatshwa nguXoki
Amehlo amnyama azel’imbandezelo
Ongazange ukubone uyohlale – uhlale ukubone

He-e-e-e, angenil’ amanzi endlini
Khupha lo, faka lowa, wadumb’ umlomo walo
Heheni! Nguqulukubhode wani na lo?
Yimbuqe, ngugxashi-gxashi, mence,lontshi
UMrhwaphilizi ungenile ehamba noNkohlakalo

Basakhwankqisiw’abantu babamb’ongezantsi
Lutshintsho,lubhentsiso,yindlal’ ikrobe ngeemfanta okweencukuthu
Uyenyuka umnqantsa kwisizalo somfazi, abantwana bazogcwal’amanya
Umkhomb’ ubhembesile kushiyek’ ukuzintwanisa
Sawule vuma nikezela ngesaphetha

Akulalwa ebusuku ziziniki maxabiso kuzanyw’ ukuphila
Ngamashishini abhangayo akhatshwa ziinyembezi
Sazela,sizungu, mvandedwa ngena kuloo mabhotwe
Ngen’ ukrekrethe utsale, udonts’ ubuxoki uphos’eBhakubha
Vele luphelil’ulwazi bumkil’ubuchule ulonwabo liphupha

ILibhiya ngumzekelo okekeleyo obonwe ngabo bonke
Kungade sicangcathe phezu kwe Ruwanda ne Burundi
Zingqi zeZimbambwe zinkentez’ imihla namalanga
Vuka Mzantsi, vuka, ungade uvuswe ngemivalo
Sawule nikezela ngekrele

Buyela kwiziseko,ungqale kumlimandlela
Yosiya wenza njani ukuwisa iziganga zakwaSirayeli?
Sidinga onokusikhombisa kuNyangelemihla
Nxakamani bafazi, nibharhumle babhali, umkhos’udl’mahashe
Sophule umnqonqo wesizwe esinenkani

Yenza ummangaliso Mvana unganyuk’iGolgotha ngelize
Mtopiya waseAfrika uxwayile nawe umnqamlezo ngenimba
Siyalunguza sibhekabheka sikhangela onenimba
SingooNigere abangabalulekanga okwalomzuzu
Mzantsi! Vuka uthabathe usana, ndiv’izingqi zikaHerode

Magwalandini! Bhinqelani phezulu niyaziwa liZulu
Ngoba iMvana iwaselile amanzi omthombo waseAfrika
Ufelwe nawe lakuphalalela igazi
Ngena tshwaa enxebeni, nawe unalo ilungelo
Sawule nikezela ngesaphetha nomkhonto waso
Senditshilo! Ayindim ndenzeni! ndiyimbong’ intw’endiyiyo