Yidrama yodwa kumdlalo weqonga eBhayi

UXolani Ngesi, uAnele Penny noNobesuthu Rayi kumboniso weqonga iChoice Amidst Waves

ISIGQIBO esithathwa phakathi embindini wolwatyuzo lwamaza ingaba sesinjani? Oku sikubona kakuhle kumdlalo weqonga obhalwe nguMonde Ngonyama othi Choice Amidst Waves.

Kulo mdlalo, sibona intwazana eselula uThuli ekhathazwa yimpilo. Mnye kuphela umntu onokumnceda nanjengoko enzile nakwabanye, lixhwele uMadiza (odlalwa nguXolani Ngesi ).

Unina, uNombongo (odlalwa nguNobesuthu Rayi ) ubetha ngenqindi phantsi esala ukumsa kukhohlel’ esingeni nanjengoko ecetyiswa nguSipho ( odlalwa nguAnele Penny ) umyeni wakhe, nodlale indima yokuba ngutata kuThuli.

UNombongo ukhetha ukuba uThuli abhubhe kunokuba amse kweli xhwele. Ingaba sizathu sini anaso? Ingaba samkelekile kuluntu luphela?

Lo mdlalo weqonga uzakube uboniswa ngqo eOpera House njengenxalenye ye-Iphulo Drama Festival phakathi kowama26 nama31 kweyoKwindla.

Lo mboniso wagqibela ukubonwa kumnyhadala wezobugcisa eRhini ngo2011, ngokutsho komdidiyeli okwangumdlali kuwo uNobesuthu Rayi.

“Le yeminye yemidlalo yeqonga ekugcina uqashisela ngokuza kwenzeka. Udlalwa ngolwimi lwesiXhosa nolwesiNgesi.”

Amangeno yiR20, ukanti ibe yiR50 ukubukela imini yonke.