YiDumalisile eyenze uTebelele

UGqirha Mthembeni Tebelele weMpunzana Development Association kwakunye neAphile Communications ekwisikolo awayefunda kuso iDumalisile Primary.

UGqirha owaziwayo nongumcebisi kwimpilo yezesondo, uMthembeni Tebelele, uthi abanye abantwana bayakwazi ukuya esikolweni bengafakanga kwanto esiwa phantsi kwempumlo ngenxa yokuba ingekho emva ekhaya, logama abanye abo bangamantombazana xa besexesheni bengayi kwaukuya ngenxa yokungabinaphedzi kuba besoyika ukuhlekwa ngabanye abantwana.

Uthi oko ke kuye kubangele imfundo iqhwalele kubantwana, kungoko umbutho wakhe ongenanto yakwenza norhulumente iMpunzana Development Association (MDA) ithe gqolo ukuhlangabezana neemeko ezikumila kunje.

Kule nyanga yokukhunjulwa kukaNelson Rolihlala Mandela, uTebelele nombutho wakhe iMDA, utyelele kwisikolo samabanga aphantsi awaphekwa kuso ukuze abe ngulo gqirha waziwayo namhlanje, iDumalisile Primary eseVidgesville, kwilali iMpunzana eMthatha.

Ngolu suku banikezele ngeebhokisi ezineephedzi eziza kuthi zincede abantwana xa besexesheni, izihlangu, iikawusi, amaqhina, iijezi neelokhwe zesikolo. Oku kuxabise imali engaphaya kweR72 000 yenkxasomali abathe bayifumana eluntwini, ngokutsho kukaTebelele.

“Lo ke ngumbono wokunikezela iinkonzo ebantwini kwizinto abangenakufikelela kuzo ukuze bona bangangeni evalini njengathi. Kwaye singafuni ukuba basokole njengathi, kuthi kwakungekho nalo mathuba okubonelelwa, kwakufundwa uhalala. Sizokubacoca kwaye sizokuphakamisa ukuzithemba kwanesidima kubo abantwana. Njengokuba thina siphelele emafini, bona sifuna bakwazi ukuqabela ngaphaya kwawo,” utshilo uTebelele.

UTebelele uqhube walumkisa abafundi abajongene nomngeni weziyobisi kuquka nokukhulelwa beselula, esithi mabazame ukuziguzula kuba oko kungabasusa endleleni. Uthi ngokumane betyelela ezikolweni kukuzama ukubaqoqosha kwanokuba baqiqe.

Usihlalo webhodi kwesi sikolo, uXolile Nzenze, uthi oku kwakuthi kwenze umohluko omkhulu kuba isikolo besideleleka, amanani esehla kuso.

UNzenze uthi unobangela wokwehla kwamanani kukuba abazali bebengenanto, kunzima kwaukuthenga iimpahla zesikolo njengoko uninzi luxhomekeke kwimali yenkamnkam.

Uthi ngoku nababemkile abantwana kwesi sikolo baza kutsho babuye babone ukuba ayafumaneka amaqithiqithi.

Inqununu yaseDumalisile, uJongisango Mnyombolo, edlulisa umbulelo ngokwenziwe kubo yiMDA, uthi akukho kokuqala besebenzisana nalo mbutho kuba ngaphambili bakhelwa iholo kwanguwo.

IMpunzana Development Association yasungulwa ngo2006 ngabanye babafundi abakhiwa yiDumalisile emva kokubona imeko embi kwesi sikolo neyokubona abantwana ababesazithuma emathafeni bengenazindlu zangasese.

UTebelele ukwabulele kwabo bathe bolula isandla kwiMpunzana Development Association.