Yimbali ubomi obungcono kubo!

Abafundi kwisikolo iMbotyi Primary School bewela apho umfula iMbotyi ungenisa khona ulwandle Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Bayiva ngembali into ekuthwa bubomi obungcono abafundi besikolo samabanga aphantsi eMbotyi, eLusikisiki, nanjengoko benoxanduva lokubelekana bewela umlambo mihla le besiya esikolweni.

UNkosiphile Satsha (13) , uvuka ngentseni elungiselela ukuya esikolweni esazi ukuba unoxanduva lokubeleka udadewabo uAndisiwe Satsha (7) ukuze bafike esikolweni. Aba bantwana abayazi ukuba kukho iinqwelo ezithutha abanye abafundi ukuze bafike esikolweni.

“Sikhula sibelekwa nathi ngabanye, size nathi xa sikhulile sibeleke abanye kuba abakwazi kuziwelela apha emlanjeni, sifika sidiniwe esikolweni,” utsho uNkosiphile.

Ezi ntsizana zithatha ixesha elingangemizuzu emihlanu ukuya kwelishumi ukukhulula nokubelekana ukuze bangene emanzini. “Ndinqwenela ukufundela ukuba nguGqirha, kodwa andinalo ithemba kuba siyadinwa ngulo msebenzi, nasemva kwemini sinoxanduva lokuxwaya aba bafutshane ukuze bawele umlambo,” kutsho uSatsha.

Umlambo iMbotyi uhlala uzele ngamanzi ama emadolweni nanjengoko utyekezelwa lulwandle lwaseMbotyi. Bathi amaxesha amaninzi bayajika xa ulwandle luthe lwagalela amanzi amaninzi kulo mlambo bangakwazi kuwela.

“Ukuba ikhona imoto encedayo siyacela nathi siqwalaselwe kuba ngamanye amaxesha sifika emva kwexesha esikolweni, indlela ejikelayo inde kakhulu,” utsho uSatsha.

UThanda Taka (13) lelinye lamajoni anoxanduva lokuthwala udade wabo uAmahle Taka (7) ukuze kuwelwe lo mlambo. “Simke singatyanga ekhaya, leyo yinto eqhelekileyo, akukho mntu uphangelayo, akukho sibonelelo sikarhulumente sifumanekayo, kodwa siyatya esikolweni,” utsho uTaka.

ULona Yaphi (15), uthwala abantwana abahlanu ngemini nanjengoko bengenabo abanakwabo abanokubanceda, amaxesha abo okufika emlanjeni ayashiyana.

“Xa ndibashiyile bayakhala, kwaye bangashiyeka apha phezu komlambo bengakhuselekanga, ndithatha abantwana abahlanu ndibaweze rhoqo ngosuku, sele ndiqhelile ngoku,” kutsho uLona.

Umthetho karhulumente weli phondo uthi ngabantwana abakumgama othile ukusuka esikolweni abanokuncedwa ngesithuthi.

UOthembele Matomane (15), yena uthwala abantwana abane ngosuku, ebonakala engenakuzithemba, uthethe neSolezwe wathi. “Ndifuna ukuba yititshala ndincede abantwana besikolo nekhaya lam.”

Le meko ibangela ukuba aba bantwana baqale sele bebadala ukufunda, uninzi lwabo lukhawuleza lusishiye isikolo. Owayesakuba yinqununu kwesi sikolo ongavumanga negama lakhe uthi.

“Ndisebenze iminyaka engaphezu kwamashumi amabini kwesa sikolo, xa inyanga iphela, la mlambo ugcwala kakhulu, banyanzeleka ukuba baye komnye umlambo, apho bahamba ze, iincwadi noobhaka bazithwale entloko, kuninzi endinokukuxelela kona, qha ndiyoyika,” ucacise watsho.

Inqununu uZwelandile Soyiso uthi: “Bafika bediniwe, bafika emva kwexesha, ngelinye ixesha sinyanzeleka ukuba sibagoduse phambi kwexesha xa sinolwazi lokuba kuza kubakho amaza aphezulu, imbi kakhulu imeko yabo,” ucacise watsho uSoyiso.

Uthi kudala efaka izicelo eBhisho ecelela aba bantwana inqwelo yokubasondeza esikolweni. Side saya kushicilelo singafumananga mpendulo kwisebe leMfundo eBhisho.