Yiminyaka elishumi yeeCrown Awards!

Amawonga weSABC Crown Gospel Music kulo nyaka azakube ebhiyozela ishumi leminyaka kususela oko asekwayo.

NgoLwesihlanu, umhla we-24 kwinyanga yeNkanga, kuzakube kuqala i-2nd Christian Expo Africa eDurban ICC.

Lo mboniso kulindeleke usindleke imiboniso yobuKrestu – equka uncwadi, umculo, iiDVDs, iimpahla nokuninzi.

Umsitho wamawonga walo nyaka uza kuqhubeka iintsuku ezimbini ukuqala ngowe-25 ukuya kwi-26 kweyeNkanga 2017 ngqo kwiSABC 2.

“Amawonga alo nyaka azakube eseDurban ICC Arena ngomhla we-25 ukuya kwi-26 kweyeNkanga 2017, kodwa simema wonke ubani azilungiselele imisitho yemibhiyozo eqala ngoLwesine we-23 kweyeNkanga 2017. IWorld Gospel Powerhouse izakube ibambe inkonzo, umsitho osezingeni eliphezulu ozakube uneendwendwe zeli nezehlabathi jikelele,” kutsho umsunguli wala mawonga uZanele Mbokazi.

Amawonga wee-Crowns asungulwa kwiminyaka elishumi eyadlulayo.

Iinkcukacha ngobume be-SABC Crown Awards:

25 ne-26 eyeNkanga 2017: Christian Expo Africa

25 eyeNkanga: Crown Awards Night

26 eyeNkanga: Main Crown Awards Night kwi-SABC 2