‘Yimpundulu endala uJacob Zuma’

zwelinzima vavi

“Sathi sifaka inkokeli elulawulweni kanti sifaka impundulu endala. Yimpundulu endala uJacob Zuma usixakile ngoku.” La ngamazwi kanobhala jikelele kumbutho weSouth African Federation of Trade Unions uZwelinzima Vavi ngethuba eqinisa ifokotho lombutho wakhe eKomani.

UVavi utyelele le ngingqi yokuzalwa kwakhe okokuqala emva kokuba kuthe kwamiselwa lo mbutho ekuqaleni kwalo nyaka.

“Ukusungula kwethu iSAFTU simisele imigqaliselo ecacileyo esizakuthi sicangcathe kuyo ukutshintsha iimpilo zabantu ingakumbi abasebenzi boMzantsi Afrika. Enye kwezo kukulwa ubuqhophololo,” uthethe watsho uVavi.

Ingxelo ithi yimibutho yabasebenzi engaphezu kwamashumi amabini anesithathu esele ingamalungu phantsi kwalogalela ebhayini uyiSAFTU.

“Sivile ukuba apha eMpuma Koloni kukho ingxaki eninzi yoonogada abaxhatshazwa ngabaphathi nabanikazi beenkampani, sikhona sizakujijisana nazo ezingxaki buzakutshintsha ubomi babasebenzi.”

Ebonakala edanile ziziphumo zokubonakalisa ukuphelelwa lithemba ngakuZuma, uVavi uthi ukhona umahluko owenzekayo.

“Nokuba kunjani wona umahluko uyenzeka kwezinzame zethu zokukhulula uMzantsi Afrika kule mpundulu indala ixhaphaza ilizwe lethu, simkhuphile uBrian Molefe waphuma noBen Ngubane sisendleleni eya empumelelweni yokukhulula ilizwe lethu. Amabhaku weenkokeli zemibutho ephantsi kweSAFTU awakhange alale kubusuku obandulela umhla wesikhumbuzo somhla wamanina.

“Ndivile ukuba iinkokeli zemibutho eyahlukeneyo ephantsi kweSAFTU zijikeleze eKomani, lo nto ithetha ukuba sisendleleni eya empumelelweni,” utshilo uVavi.

Kwiholo abethetha kulo uVavi, ibiphuphuma ngabasebenzi abaphuma kwimibutho yabasebenzi, bethembisa ngentembeko yawo kwiSAFTU kaVavi.

UVavi wagxothwa okomshologu kumbutho weCosatu ngenyanga yoKwindla kunyaka ka2015 ngezityholo zokungawenzi umsebenzi wakhe njengonobhala emva kokuqava kokungaboni ngasonye ngaphakathi kulo mbutho.

Ukanti ekuqaleni kwalo nyaka usungule usana olutsha iSouth African Federation of Trade Unions emva kokuxhaswa yimibutho ethile kuleyo yayiphantsi kweCosatu.

Lo kaVavi ubeyinxalenye yeenkokeli zemibutho eyahlukeneyo ethe waqhuba uqhankqalazo eKapa benyanzela ukugxothwa kukaZuma phambi kokuba ipalamente ivote ibonise ukulahlekelwa lithemba kuZuma, nyathelo elo eliye alaphumelela.