Yinkunkuma yodwa kwilokishi yaKwaNoxolo

Umhlali esibonisa inkunkuma egcwele KwaNoxolo, eBhayi Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Basaxhentsa enkunkumeni abahlali belokishi yaKwaNoxolo eBhayi nangona bathenjiswa ukucocelwa le ndawo rhoqo ngumasipala wabo.

Abahlali bale ndawo bathi badikwe yeyokosa kukungabi nanyani kukasodolophu womasipala waseNelson Mandela uAthol Trollip ohlelele ukubaxokisela abashiye bebambe isisila sehobe.

Bathe kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, lo sodolophu wafika kule ndawo erhuqa ihlokondiba lamagosa nezigadla ezintathu kwanebhasi awayesithi izele bubuxhakaxhaka beekhamera eziza kubamba abantu abalahla iinkunkuma emabaleni nakufutshane kwezindlu babahlawulise.

Bathe ukufika kwakhe nezo zigadla naloo bhasi lavuseleleka ithemba labo lokuba uza kubalungiselela nanjengoko wathembisa ukubacocela inkunkuma iphele ithi nya ngeentsuku ezintathu, ngethuba wayecenga iivoti zonyulo lukamasipala ngonyaka ka2016.

“Samxelela iindaba zakhe nangoko sisithi asiyithembi loo ntshwaqane yakhe kuba oko wabekwa esihlalweni sikasodolophu zange siphinde simbone eNoxolo. Jonga ke nangoku asikacocelwa, sisaxhentsa enkunkumeni ekubeni wayelapha ezokusiqhayisela ngeetrakhi neebhasi zakhe esingaboniyo ukuba wayezithengele ntoni,” utshilo uNzuzo Matiwane ongumhlali.

Ngethuba wayezokwazisa ngephulo lokucoca inkunkuma kwiindawo zalo masipala, usodolophu uTrollip wachazela abahlali esithi yimhemhe yabo ukubangookhala, banqandane okanye badize abanye abalahla inkunkuma esidlangalaleni kwiindawo ekungafanelekanga ukwenza njalo, esithi yena akanakuphelisa nkunkuma ngeentsuku ezintathu kuba akangoYesu yena wavuka ngeentsuku ezintathu.

Wathembisa ukuba ibhasi iyakujikeleza imini nobusuku ifota ngekhamera engaphakathi abo bahlelele ukwenza umkhuba wokuthutha inkunkuma babahlawulise umdliwo ongangeR2000.00

Osisithethi sikasodolophu uSibongile Dimbaza, uthe iphulo lokulwisana nokulahlwa kwenkunkuma lisaqhuba lijonge iindawo zonke zikamasipala.