Yintoni ebangele kuhlekwe kwintetho kaRobert Mugabe?

* Xa ihashe licaphukile uyayazi ukuba lenzani kolikhweleyo.

* U-Ian Smith (owayeyinkulumbuso yaseZimbabwe) wabhubhela eMzantsi Afrika, wakhetha ukuba makabeluthuthu (atshiswe).

* Unobangela wam wokubambelela kulawulo kukuba andifuni kubhukuqwe umbuso eZimbabwe. Sokuze yenzeke lo nto.

* Xa umntu waseZimbabwe eze eMzantsi Afrika, ugoduka efumbethe into: ukuba uze ungumlu, ugoduka untlantlombini.

* Abelungu babesithatha njengabantu abangakwazi kuzikisisa ukucinga, besithi singabantu bokwalusa iinkomo, iibhokhwe neegusha.

-Sithandiwe Velaphi