Yintoni iVegetarian?

Ukuphila njenge vegetarian kuneengenelo ezininzi nokuba uloluphi na uhlobo lwe vegetarian. Okokuqala, ukuba yi vegetarian kukunika ithuba lokuba utye iziqhamo nemifuno emininzi kunokuba ubunokuyitya. Oku kuchaphazela impilo yakho ngendlela engumangaliso ngoba uye ube sempilweni nasemandleni ngenxa yezakhamzimba ozifumana kwezi ziqhamo nale mifuno mininzi uyityayo.

Okwesibini, ukutya njenge vegetarian kukunika amandla emveli, ngoba utya ukutya okunezakhamzimba eziqinisa amajoni omzimba. Okungakumbi, nabani na uyawuva umahluko xa esenyusa izinga leziqhamo nemifuno ayityayo, aze ehlise inyama ne-dairy, kwaye lo mahluko uvakala kwindlela umzimba osebenza lula ngayo, kunye nokwehla kwezigulo oba nazo emva kwexesha. Umzimba uba khaphu khaphu, ukugula nezifo ziyancipha, kwaye uziva unamandla angaphezulu kwaqhelekileyo.

Konke oku kwenziwa kukwenyusa izinga leziqhamo nemifuno ekutyeni okutyayo imihla ngemihla. Yiyo lo nto amaziko ezempilo esoloko ekhuthaza ukuba wonke umntu umele atye okuncinci iziqhamo ezintlanu ngosuku kunye nemifuno emihlanu ngosuku ngalunye. Kukwacetyiswa nokuba wonke ubani asele okuncinane iilitha ezimbini zamanzi ngosuku. Oku kunceda ukucoca igazi kunye nezintso, kwaye kwenza nolusu lube luhle.

Okungakumbi, izifundo zonosayensi zibonisa ukuba ukunciphisa inyama namafutha uze wenyuse izinga lemifuno neziqhamo ozityayo kuye kunciphise izinga lezifo ezifana ne high blood pressure, iswekile, kunye nesifo sentliziyo. Ezi zifundo ziye zafumanisa nokuba abantu abaphila njenge vegetarian baye bakhuthazeke ngakumbi ukwenza imithambo yemihla ngemihla, ngenxa yokuva umzimba unamandla athe chatha kunaqhelekileyo. Okungakumbi, imifuno neziqhamo kokona kutya kufikelelekayo ngokwexabiso xa uzithenga emarikeni nakwisuphamakethi.

Le ndlela yokuphila ikwakhuthaza nokulima ngoba kuba mnandi xa uvuna imifuno neziqhamo obuzityalele zona egadini yakho. Lo nto isenza sibuyelembo, kwixesha apho abantu babeziphilela ngokulima, kwaye nangona imfuyo yayikhona, yayisetyenziselwa ukulima ixesha elininzi, ixhelwe ngamaxesha athile. Oku kutheth’ukuba abantu bamandulo babenempilo entle ngenxa yezinga eliphezulu lemifuno neziqhamo ababezitya.

Zonke ke ezi nkcukacha zibonakalisa ukuba, ivegetarian ziphila ubomi obusempilweni nobufikelelekayo, zikwabonisa nokuba nabani na angayiyo i-vegetarian, ngoba iziqhamo nemifuno kukutya okuqhelekileyo nokufumaneka lula. Kwaye ngokubona iingeelo zempilo ezifumanekayo ngokuba yi-vegetarian, kwenza umdla kakhulu!