Yinyhikityha yantoni le?

Siyaxokozela okwamasele phezu kodonga lomlambo, Umthetho siwuthathela ezandleni zethu, Sifikelwe bubundladiya nobundlobongela, Kokwantoni na okukubulalana? Ngowantoni nalo mbhodamo? Ngeyantoni le mpalalo-gazi umhla nezolo? Savukelana sodwa mzontsundu kusuke kwathini? Izandla zaxhaph’igazi ngathi sihlutsheziwe, Sathetha saxhaph’amagwebu sinqanda amahayi-hayi, Andisazi isizekabani kodwa ukukhalima kwale mpunde indim kungawenza umahluko, Yimani ngoku kwanele.

Sesiyeke nokubonga ngezibongo eziyolisayo, Sibonga ngosizi , iintlungu neentsizi, Int’ezenzekayo aziqhelekanga, Kukh’amakhalipha namakroti aphithizelisa amakrele, Uba kuphela kobomi esingabuphila ndiyekeni ndikreqe, Sisela kumphanda odidiyelwe ngegazi, Sirhabule kwifatyi ebila inzondo, Lo nto isenze sizibone singooGoliyathi, Umthetho weli lizwe usisidodo, USathana uxhelelw’eXhukwane.

Sidiniwe kunqanda asiyidalelwanga lo nto, Niyanqandw’aninqandeki ninqumlan’imiqala, Uxolelwano ngumnqantsa nenqontsonqa, Nizintlaba-zahlukane ngochuku nobuhlanga, Ninekratshi , intiyo nenzondo , Ndinqwenela ukuthetha ngezwi eliqaqambileyo, Ndibhodle njengembongi eyingqondi, Ndiphelise konke okukukrwempana , Ntonje ubuyilo bufukamile ngaphakathi kum, Yanga ndingatyala imbewu yoxolo nothando eMarikana, Siluyek’ubango lomhlaba kuba ayingowethu, Kuzole kubenokuthula ezweni lonke, Intliziyo kaSathana igcad’oonkqiyoyo.

Hlanga lukaNtu hlanganani , Lumkani hleze nirhintyelwe yintambo yobugewu, Nithwel’ombayi-mbayi naxway’impazamo, Imigewu, amakroti nezikrelemnqa ziyanyalasa, Nithunyelwe okanye nizizele kusini na? Yimpazamo, yimbambano okanye yimpixano? Nithelekisiwe ningenamthetheleli, Mayiphele inzondo nokunyoluka , Kubhange uburhalarhume nobunjubaqa, Kusale ubuntu nobumbano , Yonke lento idala inkedama ,ishiy’isizwe sinyembezana, Inkedama zikhedamile azilali buhlayo, Noba isizekabani siyintoni, amaphaphu phantsi, Uba isizekabani ngumona umhlaba okanye imali, Nazo mazibhangiswe sinqwenela ukuthula ezweni, Sikhulise inzala engenanqala, Kahleni makrot’abumini, sithi “Hanewu” Kwanele !