Yinyoka nesele kusini, abahlali nooceba?

YINTONI le yenza abahlali bangabi namdla ukuya kwiindibano ezikhwetywa ngooceba?

Lo ngumbuzo ovele ngethuba le ndibano yokuqeqesha ooceba ngemithetho, kwaneentsika zorhulumento olulungileyo kwikhabathiso loburhulumente basemakhaya.

Le ndibano ibintsuku-ntlanu, nejoliswe kooceba base-Amathole naseBuffalo City, iqale ngoMvulo umhla wesihlanu kule nyanga kwaye iququzelelwe ngumbutho woorhulumente basemakhaya (South African Local Government Association), ibambisene nesebe loqhogelwano ngoburhulumente basemakhaya kwakunye nemicimbi yeenkosi (Cogta).

Ethetha kwihotele iOsner eMonti, obesakuba ngusodolophu waseChris Hani uMxolisi Koyo – obekule ndibano njengomhlohli – uthi ooceba banezixhobo ezifana neemoto kwakunye neemfonomfono, kodwa xa bebiza indibano akukho mhlali unomdla wokuba yinxalenye.

“Yintoni ke le ngxaki ikooceba, kuba eyona nto ingumnqa kukuba kukho umntu ophaya ezilalini ongenazixhobo, kodwa othi xa ebize indibano abantu baphume ngobuninzi babo. Yintoni le ibalekwa ngabantu kooceba?” kubuza uKoyo.

Obesakuba nguSodolophu waseMbhashe uNonceba Mfecane, nokungoku nje engusihlalo wekomiti ejongene nenkcitho karhulumente eAmathole, uthi ingxaki mhlawumbi yindlela abanxibelelana ngayo ooceba kwakunye nabahlali.

“Abantu bafuna ukwazi ukuba uza nantoni kwindibano, bafuna ukwazi ukuba yintoni abazakuyixhamla kwindibano. Xa ke ungabaxeleli xa wenza isimemo, sokuze ubabone kwindibano,” utshilo uMfecane.

Uceba waseAmathole uNomabhele Plaatjie, uthi ingxaki kukusetyenziswa kwesiNgesi xa ooceba abantetho isisiXhosa, benxibelelana nabantu. “Ufumanise ukuba isimemo okanye ingxelo ngobume bendibano (agenda) zibhalwe ngesiNgesi, abantu sokuze babenomdla kulo ndibano. Enye into lixesha, xa uthe abantu bazakuphuma ngentsimbi yokuqala kwindibano kufuneka ulibambe ixesha,” utshilo uPlaatjie. UPlaatjie ukwathe enye yezinto ezibalekisa abantu kwindibano ngooceba abakhokelisa imilo yabo yezopolitiko phambi kwabahlali. Ehlahl’ indlela, uKoyo uthe ingxelo ngobume bendibano (agenda) yeyona nto ibalulekileyo kwindibano nabahlali.