Yiyani kulonyulo, utsho uZuma

Ongumongameli weli loMzantsi Afrika uJacob Zuma ubongoza lonke uluntu lweli ukuba luthathe inxaxheba luyokubhalisa ukulungiselela uvoto lolonyulo loorhulumente basemakhaya kulo nyaka mtsha sikuwo.

Ulonyulo loomasipala lubanjwa rhoqo emveni kweminyaka emihlanu kusonyulwa ooceba abazakuthi bajongane noxanduva loorhulumente bomasipala kwiminyaka emihlannu ezayo.

UZuma ukudize oku ngethuba edlulisa umyalezo wakhe wonyaka omtsha ngoLwesine, nathe kubalulekile ukuba wonke ubani athabathe inxaxheba kuba lilungelo lakhe nabani.