Yongeze abaphulaphuli abatsha iTruFM!

ULuks Gidane ongumsasazi kwiTruFM

ZIINDABA ezimnandi eSABC ukonyuka kwenani labaphulaphuli besikhululo sikanomathotholo iTruFM.

Esi sikhululo, esizinze kwikomkhulu leMpuma Koloni, iBhisho, sibonakalise ukonyuka kumthamo wabaphulaphuli, ngokutsho kophando lweBhunga lezoSasazo (BRCSA) kutshanje.

Olu phando lweBRCSA belujonge iinkcukachamanani zikanomathotholo phakathi kweyeDwarha 2018 ukuza kuCanzibe 2019.

La manani abonisa ukuba iTruFM yonyuke ukusuka kwi164 000 yaya kutsho kwi207 000 yabaphulaphuli, nto ethetha ukuba esi sikhululo songeze abaphulaphuli abangama43 000, sibonisa ukukhula nge26.22%.

“Sonwabile kakhulu ngokukhula kwesikhululo nanjengoko sisebenza kwiqonga elikhuphisanayo,” kutsho uVuyo Mthembu othethela iSABC, encokolela I’solezwe lesiXhosa.

Kanye kwezi nyanga zolu phando, eyeDwarha 2018 ukuza ekuqaleni kwalo nyakamali, iTruFM igxothe uManejala wayo uThobeka Buswana ze emva koko yakhulula intaphane yabasasazi, yaphehlelela neenkqubo ezintsha.

“Isikhululo besele siqalile neqhinga lokonyusa inani labaphulaphuli baso ekuqaleni kwalo nyakamali mtsha ngokwenza iinguqu eziliqela,” kutsho uMthembu.

UMthembu uthi oku kukwabonisa iinzame zesikhululo zokuqinisekisa ukuba sifikelela kwiindawo eziliqela ngokwenza amaphulo ohlukeneyo.

UManejala weTruFM, uMasixole Mdingane, ubambe ngazibini kubaphulaphuli, esamkela nabo batsha ngethuba esabelana nabo ngezi ndaba zimnandi kwiqonga lezonxibelelwano.

UMthembu uthe izicwangciso ezilandelayo zesiqingatha sonyaka zakube zibhengezwe.

Ukanti kusenjalo, Ukhozi FM lusabambe indawo yokuqala njengesikhululo esinabaphulaphuli abaninzi eMzantsi Afrika.

Ukhozi luhamba phambili ngabaphulaphuli abangaphaya kwezigidi ezisixhenxe, ngelixa Umhlobo Wenene FM ungekasuki kwindawo yesibini ngezigidi ezithe kratya kwisihlanu, iMetro FM ikwindawo yesithathu ngezigidi ezingaphaya kwesine, iLesedi FM ibe kwindawo yesine ngezigidi ezithathu, ze iThobela FM iqhayise ngezidi ezibini zabaphulaphuli.

Kwizikhululo zasekuhlaleni: iJozi FM ikwindawo yokuqala eMzantsi Afrika nge595 000, iUCR yaseMthatha eMpuma Koloni ibambe indawo yesibini elizweni nge241 000, iRadio Zibonele eKapa ibe kwindawo yesithathu nge207 000, iKasie FM ibe ku204 000, ze iVukani FM ezinze eCala ibe kwindawo yesihlanu nge184 000 yabaphulaphuli elizweni.

Ingxelo yeenkcukachamanani elandelayo ilindeleke ngeyeThupha 2019.