Yonwabela ubuncwane bomculo weekwayala

Sipho Fubesi

Abanye abantu abazazi ukuba bayawuthanda umculo weekwayala, de abe umntu uzinika ixesha awumamele.

Oku kuthethwe ngumqambi, umbhexeshi kwanosopiyano kumculo weekwayala uSibusiso Njeza, inzalelwane yakuCentane.

Ngenxa yokunxanelwa ukuvisa abantu baseGcuwa neziphaluka ubuncwane bomculo weekwayala, iintandane zomculo weekwayala uSibusiso Njeza noSipho Fubesi ocula itena, bagqibe kwelokuququzelela ikhonsathi ebizwa iButterworth Home Coming eza kubanjelwa eGcuwa ngomhla weshumi elinesixhenxe kule nyanga ukusukela ngentsimbi yesibini malanga.

UNjeza, osele ezenzele igama ngokuqamba iingoma zeekwayala, uthi ngethuba eseneminyaka emine wayedla ngokumane ebukela abantu abaziqeqesha ngomculo weekwayala.

Uthi ngenxa yokuwuthanda kwakhe lo mculo, wayede axolele nokuyeka ukudlala nabanye abantwana.

UNjeza ufunde eMsobomvu High amabanga akhe aphezulu emva koko wayokufundela umculo eRhodes University logama uFubesi efunde eWalter Sisulu University.

UNjeza ugqiba iminyaka engamashumi amabini anesibini engumhlobo omkhulu noFubesi.

Uthi badibana befunda ibanga lesithandathu ngonyaka ka1996 eQombolo kuCentane, benamaphupha okuma kumaqonga amakhulu omculo onje.

Uthi namhlanje loo minqweno yabo yokuzibona bekumaqonga amakhulu yafezekiseka kuba sele besuka nakumanye amazwe ngenxa yomculo weekwayala.

“Kulo mnyhadala asizukube sivuyisana nokugqiba le minyaka sikulo mculo noFubesi kwaye singabahlobo nje kuphela, siza kube sisenza nombulelo kumagqala asazisa kulo mculo, asikhulisa kuwo afana nomama uMandisa Nguza, Mandla Mbangeni, uCaptain Jackson Manatha, TMT.Mahlangeni, Mbutho Ndabezitha Mafu, JJ.Mbana, VV.Mkentane, BT Gidigidi, B.Tshayingca kwakunye noB. Nonxuba kwakunye nabanye abantu abathe basixhasa kulo mculo. Aba badlala indima kuthi kakhulu kusekho nekwayala iSakhabengoma Choral Society eGcuwa,” utshilo uNjeza.

UNjeza ukwadiza ukuba bafuna nabantwana abanqwenela ukuba kulo mculo, babenethuba lokuba babuze imibuzo ngqo kubo ngolu suku.

“Mabangasiboni koomabonakude kuphela koko bazi ukuba singabakuCentane,” utshilo uNjeza.