Zakhiwa ngesaquphe, kodwa zihlala ixesha elide

Umsebenzi owenziwe yiRICTS Holdings eSchornville eQonce UMFANEKISO: UTHUNYELWE

KHA ufane ucinge isakhiwo esakhiwa ngeenyanga nje ezimbalwa, kodwa sibe sisemgangathweni, sinomthamo wokuhlala ixesha elide kwaye sinobuchwepheshe bokunqanda umlilo ukuba ungakhawulezi mhla kungelishwa lokutsha.

Le yindlela inkampani iRICTS Holdings yaseMpuma Koloni eziqhayisa ngayo. Le nkampani, ezinze eVincent eMonti, ibizazisa ngokusesikweni kweli phondo kumsitho obubanjelwe kwizakhiwo zayo eWestern Avenue eVincent.

“Apha besisenza umsitho wokwazisa ngokusesikweni inkampani yethu iRICTS Holdings yaseMpuma Koloni. Le yinkampani eneminyaka elishumi ekwenzeni nasekwakheni izakhiwo, kodwa siqale ngokusebenza eNtshona Koloni,” utshilo umlawuli jikelele wale nkampani eMpuma Koloni uXolani Bekani.

Le nkampani yakha izakhiwo ezifana nezikolo, iikliniki, izakhiwo zokusebenzela kwanezokuhlala.

“Into esiyenzayo kukwakha izakhiwo ezenziwe ngohlobo lwePrefab (isakhiwo esenzelwe bucala). Izakhiwo zethu zisemgangathweni, kuba zigunyazisiwe kwaye zinazo iziqinisekiso.

“Sinawo umzimveliso wokwenza izixhobo zethu, nto leyo ebangela ukuba umsebenzi wethu ukhawuleze ube lula.

“Sele zikhona izakhiwo esizenze eMpuma Koloni, njengeSchornville Primary School eQonce. Sakukhumbula ukuba iSchornville ibikhe yasezindabeni ngenxa yokungakhuseleki kwezakhiwo zayo. Ngoku yinto yezolo leyo, isikolo sisenze kakuhle,” kutsho uBekani.

Uthi izixhobo zabo zikwanobuchwepheshe bokulibazisa ukutsha komlilo into engangeeyure ezimbini, into ethetha ukuba kuyatsha ungakwazi ukuthatha iimpahla zakho phambi kokuba kutshe isakhiwo.

UBekani uthi basisisombululo kwiingxaki zezakhiwo zasezilalini, ingakumbi xa kufike iinkanyamba okanye kunqongophele izakhiwo. Lo kaBekani ukwathe izakhiwo abazakhayo zithatha iinyanga ezimbalwa ukwakha kwaye ziyalihlala ixesha elingaphaya kweminyaka engamashumi amabini.